Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

SSD WBC

SSD WBC

O PROJEKTU - SSD WBC 2015

 
Unija poslodavaca Crne Gore je lider na projektu:  ’’Jačanje socijalnog dijaloga u zemljama Zapadnog Balkana", finansiranog od strane Evropske unije. Poslodavčke organizacije iz Albanije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom ali i na regionalnom nivou kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

    6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
    6 nacionalnih panel diskusija o socijalnom dijalogu na nivou EU (uključeni eksperti iz EU);
    kreiranje publikacije i flajera o socijalnom dijalogu u zemljama učesnicama u projektu;
    istraživanje o stanju socijalnog dijaloga u zemljama učesnicama u projektu;
    studijska posjeta Briselu u cilju upoznavanja i jačanja odnosa sa socijalnim partnerima na nivou EU;
    kreiranje deklaracije o neophodnim koracima u cilju unapređenja socijalnog dijaloga;
    regionalna konferencija u Skoplju;
    izrada web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.

 

U sklopu Projekta "Jačanje socijalnog dijaloga u zemljama Zapadnog Balkana" održan Workshop na temu "Socijalni dijalog u Federaciji BiH"

Dana 14.04.2015. godine održan je Workshop na temu "Socijalni dijalog u Federaciji BiH", te predstavljen Projekat Unije poslodavaca Crne Gore, a čiji je partner Udruženje poslodavaca FBiH.

Na Workshopu su predstavljene aktivnosti Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije BiH i smjernice kako do boljeg socijalnog dijaloga u budućnosti.

Ovom prilikom je Wrokshopu pored Premijera Vlade FBiH i Ministra za razvoj, poduzetništvo i obrt FBiH prisustvovao veliki broj poslodavacam te predsjedavajući ESV-a za teritorij FBiH, predstavnici Porezne uprave, Uprave za inspekcijeske poslove, Privredne komore FBiH i mnogi drugi.


Održan Okrugli sto na temu "Identificiranje elemenata potrebnih za učešće nacionalnih socijalnih partnera u Europskom socijalnom dijalogu"

Dana 20.10.2015.godine Udruženje poslodavaca FBiH u sklopu Projekta -Jačanje socijalnog dijaloga u zemljama Zapadnog Balkana-organizovalo je Okrugli st na temu „Identificiranje elemenata potrebnih za učešće nacionalnih socijalnih partnera u Europskom socijalnom dijalogu".

Cilj organizacije ovog Okruglog stola jeste što bolje prezentiranje  upoznavanje ciljnih skupina (državna tijela, tijela lokalne vlati, poslodavci i radnici, nevladine organizacije, mediji i druge skupine) o važnosti socijalnog dijaloga.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Vlasti na svim nivoima, predsatvnici sindikata i poslodavaca.

Prezentaciju na temu „Socijalni dijalog u zemljama EU" održao je Jean Marie Standaert, EU expert koji je kroz prezentaciju je predstavio socijalni dijalog na nivou Evropske unije. U svojoj prezentaciji je istakao da na nivou EU postoje tri nivou socijalnog dijaloga višesektorski, sektorski i na nivou kompanija EU.

Posebno je istakao da je za efikasan socijalni dijalog potrebno da se ispune određen uslovi, a to su:  učešće reprezentativnih, nezavisnih i jakih asocijacija poslodavaca i radnika, politička volja, odgovornost socijalnih partnera te spremnost socijalnih partnera da preuzmu obavezu sprovođenja postignutih dogovora.

Prezentaciju socijalnog dijaloga u Federaciji BiH održao je Mladen Pandurević, direktor UP FBiH i član delegacije poslodavaca u ESV FBiH.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovali kako predstavnici vlasti, tako i predstavnici poslodavaca i radnika doneseni su slijedeći zaključci:

1) Obzirom da još uvijek nije uspostavljeno Ekonomsko-socijalno vijeće na nivou BiH potrebno je uputiti zvanično pismo Vijeću ministara BiH sa zahtjevom da se pokrenu inicijativa za formiranje ovog vijeća na državnom nivou,
2) Pokrenuti inicijativu i od Vlade FBiH i Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH da se počne raditi na izradi Zakona o reprezentativnosti FBiH,
3) Raditi na iznalaženju plana edukacije svih članova ESV-a na svim nivoima,
4) Informativnom kampanjom upoznati javnost za potrebu jačanja socijalnog dijalog.

Nakon donesenih zaključaka Safudin Čengić, predsjednik UP FBiH naglasio je da su pregovori između sva tri socijalna partnera neminovni i neophodni uvažavajući ekonomske uslove poslodavaca i socijalne potrebe zaposlenika. Pregovori ne bi trebali trajati godina, već je prvenstveno potrebno postaviti ciljeve i i putem pregovora pokušavati postići dogovore.

Ovom prilikom je naglašeno da je UP FBiH spremno održati sastanak sa predstavnicima Sindikata i uspješno završiti pregovore u roku od 7 dana.

Jean Marie Standaert, EU expert je ovom prilikom podržao napore UP FBiH u vezi jačanja socijalnog dijaloga, kako kroz organizaciju ovakvih skupa, tako i kroz sam rad i aktivnosti UP FBiH.
 
 
 
 

O PROJEKTU – SSD WBC 2016

 

Udruženje poslodavaca FBiH je zajedno sa poslodavačkim organizacijama iz  Albanije, Makedonije, Republike Srpske i Srbije partner na projektu  ’’Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana", finansiranog od strane Evropske unije. Nosilac projekta je Unija poslodavaca Crne Gore.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom ali i na regionalnom nivou, kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

 • Šest nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice)
 • Šest nacionalnih panel diskusija o problem zaštite I zdravlja na radu (uključeni eksperti iz EU)
 • Kreiranje publikacije i flajera o problem zaštite i zdravlja na radu
 • Organizovanje škole socijalnog dijaloga u Skoplju
 • Kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga
 • Kreiranje e-lifleta sa ciljem upoznavanja ciljnih grupa sa promjenama u dijelu socijalnog dijaloga u svim zemljama
 • Regionalna konferencija u Podgorici
 • Dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu
 

Izvještaj sa panel diskusije "Socijalni dijalog i OSH na poslu u BiH"

 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta  "Jači socijalni dijalog u zemljama zapadnog Balkana" organiziralo je 15. decembra 2016. godine panel diskusiju na temu  „Društveni dijalog i OSH na poslu u BiH".

Radionici je prisustvovalo više od 30 ljudi - socijalni partneri, predstavnici kantonalnih službi za zapošljavanje i poslodavci.

Panelisti su bili pravni stručnjak Dubravka Halepović i direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević.

Cilj radionice je bio analizirati trenutnu situaciju zaštita i sigurnost zdravlja na radu u BiH i buduće aktivnosti u promicanju i poboljšanju zaštite na radu. Potrebno je uskladiti nacionalno zakonodavstvo s direktivama EU-a u području sigurnosti i zdravlja na radu te osigurati uvjete na poslu koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju ozljede, profesionalne i bolesti vezane uz rad te stvaraju pretpostavku potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenika.

U kontekstu reforme radnog prava sredinom decembra usvojen je Nacrt zakona o sigurnosti na radu koji bi se na kraju zamijenio sadašnjim zakonom iz 1990. godine.

Predloženi novi zakon je u skladu s odgovarajućim međunarodnim konvencijama i poštuje Direktivu Vijeća EU o uvođenju sigurnosnih mjera zdravlja i sigurnosti na radu, koje sadrže opća načela koja se odnose na sprječavanje radnih opasnosti i mjera sigurnosti.

Prisutni su se složili da je izmjena ovog zakona bila potrebna, te da se kroz novi zakon uspostavlja Vijeće za sigurnost i zdravlje na radu FBiH, a  koji će uključivati ​​predstavnike sindikata, poslodavaca, vlada i stručnjaka u radnim odnosima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O PROJEKTU - SSD WBC 2017


Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana (SSDWBC) je finansirala Evropska komisija kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations Support za regionalna udruženja.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemaljama učesnicama kako bi se doprinijelo nacionalnom i regionalnom razvoju socijalnog dijaloga i usklađivanju sa zakonodavstvom EU (Srbija, Crna Gora, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija).

Specifični ciljevi su:

 • Izgradnja kapaciteta socijalnih partnera u cilju daljeg učešća u procesu stvaranja održivog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća i stvaranje boljeg okruženja za radnike uključujući uslove rada i odnos između poslodavaca i zaposlenih jer je jačanje kapaciteta socijalnih partnera neophodno za proces integracije ovog regiona u EU
 • Implementacija Acquis Communautaire u oblasti socijalnog dijaloga u zemljama partnerima
 • Jačanje uticaja socijalnog dijaloga na donosioce odluka i zakona u vezi sa poslovanjem u zemljama uključenim u projekat i poboljšanje uticaja socijalnih (i ekonomskih) savjeta u svim zemljama u dijelu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije
 • Podizanje svijesti o važnosti nacionalnog i lokalnog socijalnog dijaloga
 • Proširenje znanja ciljnih grupa (vlada, lokalne uprave, poslodavaca i radnika, građana, NVO, medija i ostalih grupa) o socijalnom dijalogu i zapošljavanju mladih i suzbijan ju neformalne ekonomije

Glavni i vodeći aplikant u projektu je Unija poslodavaca Crne Gore, a partneri su:

 • Udruženje poslodavaca FBiH
 • Business Albania
 • Biznis konfederacija Makedonije
 • Unija poslodavaca Srbije
 • Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Glavne aktivnosti na projektu:

 • Šest nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice)
 • Šest nacionalnih panel diskusija o problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije (uključeni eksperti iz EU)
 • Kreiranje publikacije i flajera o problem problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije
 • Organizovanje regionalne konferencije u Tirani
 • Kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga
 • Kreiranje e-lifleta sa ciljem upoznavanja ciljnih grupa sa promjenama u dijelu socijalnog dijaloga u svim zemljama
 • Regionalna konferencija u Banja Luci
 • Dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu
 

Održana „Škola socijalnog dijaloga" u Tirani

 
 
U sklopu projekta „Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana 3", finansiranog od strane Evropske unije kao lider na projektu Unija poslodavaca Crne Gore predvodila je regionalnu delegaciju u sklopu studijske posjete Tirani. Osim predstavnika UPCG delegaciju su činili predstavnici poslodavačkih organizacija iz Albanije, Makedonije, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao partneri na projektu. Studijska posjeta imala je za cilj jačanje kapaciteta socijalnih partnera, kao i njihovo bliže upoznavanje sa problemima neformalne ekonomije i zapošljavanja mladih na prostorima zemalja učesnica u projektu, evropskim socijalnim dijalogom, evropskim socijalnim partnerima kao i institucijama Evropske unije.

Tokom same konferencije, predstavnici poslodavačkih organizacija predstavili su trenutno stanje po pitanju nezaposlenosti mladih, problema sa kojima se susreću poslodavci te aktivnostima koje se sprovode na nacionalnom nivou kako bi ovo stanje bilo unaprijeđeno. Drugi dio konferencije bio je posvećen problemu neformalne ekonomije i pojavnim oblicima i zastupljenosti u pomenutim zemljama.

Učesnici su zaključili da su problemi u ove dvije oblasti veoma slični u svim zemljama i da je neophodno dodatno raditi na izgradnji kapaciteta državnih organa i socijalnih partnera kako bi se trenutno stanje unaprijedilo. Također, ocijenjeno je da treba dodatno raditi na postizanju evropskih standarda i usvajanju evropske regulative, kako bi ona, prepoznata kao veliki problem, bila stimulativna za preduzeća da rade u formalnim tokovima a samim tim da otvaraju nova radna mjesta za mlade.

Učesnici studijske posjete ocijenili su ovaj projekat veoma značajnim u cilju razvoja socijalnog dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou u svim zemljama u smislu upoznavanja sa svim obavezama koje očekuju zemlje u procesu pridruživanja EU, ali prvenstveno u cilju jačanja regionalne saradnje sa posebnim akcentom na zajedničko djelovanje po pitanju problema koji su prisutni u svim zemljama.

 

Izvještaj sa workshopa  „Zapošljavanje mladih i neformalna ekonomija"

 

Udruženje poslodavaca FBiH je kroz Projekat Jačanje socijalnog dijaloga u zemljama zapadnog Balkana SSD WBC 3 organizovalo workshop na temu „Zapošljavanje mladih i neformalna ekonomija u FBiH".  Workshop je održan 03. maja 2017. godine u Hotelu Bosnia sa početkom u 10:00 časova.

Na okruglom stolu održana su dvije prezentacije;

 • Prezentacija „Zapošljavanje mladih u FBiH"
 • Prezentacija „Neformalna ekonomija u FBiH"

Workshop je namijenjen menadžerima, predstavnicima realnog sektora, službama za zapošljavanje, medijima, te drugim institucijama.

Na skupu je konstatovano da je nepovoljna situacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini posljedica, prije svega, slabog otvaranja novih radnih mjesta te neusklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada, odnosno potrebe za razvijanjem znanja, vještina i sposobnosti neophodnih kompleksnim i promjenjivim zahtjevima tržišta rada.

Kao buduće smjernice rečeno je da sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja trebaju biti usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, poticanje potražnje za radnom snagom i pružanje podrške nezaposlenim osobama kroz poticanje samozapošljavanja, obezbjeđenje adekvatnih informacija za nezaposlene osobe i poslodavce, kao i na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju kroz odgovarajuća partnerstva sa različitim akterima na tržištu rada.

Govoreći o neformalnoj ekonomiji učesnici su naveli da izračune veličine neformalne ekonomije, posebice u BiH, treba primiti s oprezom. U BiH je nedovoljno razvijena statistička osnova, pa je nužno koristiti heterogene izvore podataka da se nadomjesti taj nedostatak službene statistike.

Tokom diskusije iznesene su slijedeće preporuke za smanjenje uloge i značaja neformalne ekonomije u FBiH:

1. Smanjenje nameta na poslovni sektor,

2. Djelovanje vlada (entitetske, kantonalnih i općinskih) da postaju javno dobro po sebi i tako doprinose jačanju osnove poreznog morala

3. Fleksibiziranje tržišta rada

4. Poboljšanje djelovanja sudova

5. Poboljšanje djelovanja inspekcija rada i drugih inspekcija

Workshopu su prisustvovali predstavnici elektronskih i printanih medija.

Nakon održanog workshopa sačinjeno je saopštenje za javnost koje je distribuirano na sve elektronske i printane medije u zemlji.

 

 

 Održana panel diskusija na temu „Suzbijanje sive ekonomije i zapošljavanje mladih"Održana panel diskusija na temu „Suzbijanje sive ekonomije i zapošljavanje mladih"

 

Udruženje poslodavaca FBiH u okviru Projekta "Jači socijalni dijalog u zemljama zapadnog Balkana" organiziralo je panel diskusiju na temu „Suzbijanje sive ekonomije i zapošljavanje mladih". Panel diskusija održan je 27. septembra 2017. godine u hotelu „Bosnia" sa početkom u 11:00 časova.

Cilj organizacije ovog okruglog stola jeste što bolje prezentiranje i  upoznavanje ciljnih skupina (državna tijela, tijela lokalne vlati, poslodavci i radnici, nevladine organizacije, mediji i druge skupine) o važnosti suzbijanja sive ekonomije i zapošljavanja mladih.

Prezentaciju na ovu temu održao je prof.dr. Vjekoslav Domljan, sveučilišni profesor, istraživač i konzultant s velikim iskustvom u ekonomiji rada i pitanja ne-promatranog gospodarstva.

Prof.dr. Vjekoslav Domljan je kroz svoje izlaganje dao određene smjernice u vezi stvaranja poticajnog okruženja za održivost kompanija u BiH. Također su tokom panel diskusije identificirani osnovni alati koji će pomoći pri izradama prijedloga za reforme koje se mogu koristiti kako bi dijalog s Vladom bio učinkovitiji.

Jedna od ključnih pretpostavki o tome zašto je neformalna ekonomija u porastu jeste loše poslovno okruženje. Komplicirane procedure registracije kompanija, visoki porezi, visoki fiskalni i parafiskalni nameti, složene administrativne procedure itd. u velikoj mjeri otežavaju poslovanje u BiH.

Na temu zapošljavanja mladih istaknuto je da će reforma stručnog obrazovanja i osposoblјavanja te sistema zapošlјavanja omogućiti i podstaknuti jačanje i razvoj partnerskih odnosa sa drugim institucijama i akterima tržišta rada.

S cilјem pobolјšanja aktivnosti neophodnih za unapređenje tržišta rada, potrebno je definisati kvalitetnije mjere intervencija na tržištu rada kroz ostvarivanje kvalitetnije saradnje sa poslodavcima i sagledavanjem potreba za obrazovanjem novih kadrova.

Na panel diskusiji prisustvovali su predstavnici kompanija, vladinih i međunarodnih institucija, te predstavnici medija.

 
 

E-leafet "Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana"