Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Hronologija najznačajnihih aktivnosti

 
 

Bosna i Hercegovina je u procesu tranzicije ušla nakon okončanja agresije - razrušena i podijeljena potpuno nespremna za dalekosežne i bolne promjene. Mnogi procesi odvijali su se bez ključnih aktera kakve poznaju tržišna ekonomija i u ambijentu potpune neodgovornosti aktuelne vasti za pitanja ekonomskog razvoja i afirmacije tržišne ekonimije. To je period u kom je izostalo kretanje adekvatnih instrumenata pravne i socijalne sigurnsoti kakvi se primjenju u razvijenim zemljama zbog čega će nas na početku novog milenija zahvatiti talas socijalnih i radničkin nemira.

U međuvremenu počeli su se osjećati nagovještaji teške ekonomske krize, koja pogađa privredu i već duži vremenski period znatno usporava teško obnavaljanje privrednih tokova. Potreba za jakom socijalnom i tržišnom privredom sve više raste, kao stubom demokratske i pravne države. Iz tih razloga, bilo je neophodno uspostaviti stabilnu tripartitnu saradnju Vlada – Sindikat – Poslodavci.

Shodno ustavnoj podjeli Bosne i Hercegovine na entitete i Brčko Distrikt početkom 2000-tih godina pokrenute su inicijative za formiranje entitetskih udruženja poslodavaca kao novi oblik organizovanja poslovnog svijeta u pokušaju da zajedničkim nastupom ojačaju poziciju privrednih subjekata u kreiranju tržišnog ambijenta.

Tako je u februaru 2002. godine trideset uglednih privrednika osnovalo Udruženje poslodavaca FBiH pri čemu je značajnu pomoć i adekvatnu podršku dala Međunarodna organizacija rada (ILO).

Kao ključni cilj istaknuta je namjera da ova asocijacija poslovnih ljudi postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca u uslovima tripartitnih demokratnih odnosa.

Na osnovačkoj Skupštini za prvog predsjednika Upravnog odbora izabran je Tomislav Grizelj, a za prvog direktora Udruženja imenovan je Esad Ibišević.

Već 27. augusta 2002. godine potpisan je sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje poslodavaca FBiH postaje ravnopravni partner Vladi FBiH i Savez.u samostalnih sindikata BiH.

Udruženje je uspostavilo poslovnu sardanju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), a sa Međunarodnom organizaciom poslodavaca (IOE) započelo kampanju ekonomsko-socijalnog dijaloga i održalo promociju u svih deset kantona FBiH. Veliki broj privrednika i njihovih kompanija postaju članovi našeg Udruženja.

Zahvaljujući izutetnim naporima Udruženja poslodavaca FBiH osnovana je 2004. godine Asocijacija poslodavaca BiH.

Tokom 2004. godine Udruženje kreće sa osnivanjem granskim grupacija kako bi efikasnije zaštitilo i promoviralo specifični interes različitih privrednih grana. Posebno je značajan bio početak rada „Buldožer komisije" koja je formirana radi rušenja administativnih prepreka za poslovanja, a nešto kasnije i projekat „Giljotina propisa".

Tokom 2005. godine potpisan je Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH koji je omogućio sveobuhvatnije djelovanje socijalnih partnera na zajedničkim pitanjima.

U periodu 2005-2006 broj članica Udruženja počinje rasti, te se povećava broj kolektivnih članica.

Proteklih godina dokazali smo se i kao uspješni organizatori brojnih skupova poslodavaca, konferencija, međunarodnih susreta, okruglih stolova i sl. Na ovim skupovima upućivani prijedlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.su prijedlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.

 

2002. godina

 • 30 poslodavaca u Sarajevu osniva Udruženje poslodavaca FBiH
 • Izabran je prvi Upravni odbor, a za predsjednika imenovan Tomislav Grizelj
 • Otvara se kancelarija Udruženja, formira se stručna služba i postavlja prvi direktor
 • 27.08.2002. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH
 

2003. godina

 • Uspostavljaju se prvi kontakti s međunarodnim organizacijama - Međunarodna organizacija rada (ILO), Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE), te sa poslodavačkim organizacijama iz regiona
 • Organizuje se prvi Forum poslodavaca i preduzetnika u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u FBiH
 • Provodi se promotivna kampanja u svim kantonima „Započnimo ekonomsko-socijalni dijalog"

 

2004. godina

 • Osniva se Asocijacija poslodavaca BiH koja okuplja poslodavačka udruženja iz oba entiteta i Brčko distrikta, uz veliku pomoć ILO i OHR-a
 • Počinje rad na osnivanju grupacija po osnovu djelatnosti, kao preduslov za zaključivanje granskih kolektivnih ugovra
 • U Udruženje se uključuju prvi kolektivni članovi

 

2005. godina

 • Pokreće se „Poslovni barometar" u cilju utvrđivanja prepreka u poslovanju i njihovom uklanjanju
 • Potpisuje se Opći kolektivni ugovor, sa predstavnicima Vlade FBiH i SSS BiH
 • Pokretnje III faze Buldožer-a
 • Počinju pregovori na uspostavljanje ESV za teritoriju Bosne i Hercegovine

 

2006. godine

 •  Usaglašen prvi tekst Sporazuma o osnivanju ESV-a za teritoriju Bosne i Hercegovine
 • Rast Udruženja zahtjeva povećanje stručne službe i veći poslovni prostor
 • Potpisuje se prvi granski kolektivni ugovor za djelatnost metalne industrije.

 

2007. godina

 • Development of Vocational Education and Training (EU VET) uključuje Udruženje u projekat EU VET 3 radi boljeg definisanja prioritetnih profila zanimanja na bazi budućih potreba tržišta rada
 • U oktobru 2007. godine potpisan je drugi granski Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 • Težište u radu je na poboljšanju poslovnog okruženja i u tom cilju organizuje se veliki broj skupova poslodavaca, konferencija, međunarodnih susreta i okruglih stolova

 

2008. godina

 •  Brzi rast Udruženja dovodi do prvih ozbiljnih unutrašnjih sukoba koji rezultiraju prekidanjem održavanja godišnje Skupštine i ostavkom predsjednika UO, a Udruženje je ozbiljno uzdrmano i nalazi se pred gašenjem
 • Grupa poslodavaca uspjeva da konsoliduje Udruženje, organizuje novu Skupštinu, bira novi Upravni odbor, a novi predsjednik UO postaje Nihad Imamović
 • U januaru je potpisan treći granski Kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Krajem decembra osnovana Grupacija špeditera/logističara pri Udruženju poslodavaca FBiH sa ciljem da štiti interese poslodavaca iz ove oblasti
 • U decembru 2008. godine sa Vladom i Savezom samostalnih sindikata BiH Udruženje poslodavaca FBiH je potpisalo Socijalni sporazum i Program mjera za ublažavanje globalne ekonomske i finansijske krize koji nažalost ni izvršna ni zakonodavna vlast nisu ispoštovale

 

2009. godina

 • UPFBiH je sačinilo paket mjera za ublažavanje posljedica krize. Na osnovu prijedloga UPFBiH, Vlada FBiH i Savez samostalnih sindikata su potpisali Sporazum o njegovoj realizaciji
 • Udruženje se aktivno uključuje u ELMO projekat koji je osmišljen da pomogne malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na način da eliminiše razne prepreke u pravnom i institucionalnom okviru zemlje
 • U saradnji sa IFC pokrenut projekat regulatorne reforme pod nazivom „Giljotina propisa"

 

2010. godina

 •  Imenovan novi direktor
 • Potpisan Sporazum o saradnji sa Zavodom za zapošljavanjem FBiH
 • Potpisan Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom FBiH
 • Pokrenuto interno glasilo pod nazivom BH Bussines Info
 • Učlanje se više od 100 novih članica

 

2011. godina

 •  Formirane četiri nove grupacije za: građevinsku djelatnost, IT tehnologije, Zeničko-dobojski kanton i Srednjebosanski kanton
 • Po prvi put predstavnicima Udruženja omogućeno ravnopravno učešće na sjednicama odbora, komisija i domova Parlamenta FBiH
 • Po prvi put na zahtjev Udruženja održana tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH
 • Učlanjeno više od stotinu novih članica

 

2012. godina

 • Izborna godina - izabran novi predsjednik Safudin Čengić i novi sastav Upravnog odbora
 • Raskinut prvi granski kolektivni ugovor na zahtjev UPFBiH
 • Formirana Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja i otpočeli pregovori za potpisivanje novog granskog kolektivnog ugovora za finansijsku djelatnost
 • Uvedena praksa održavanja sjednica UO u gradovima FBiH (Sarajevo, Kiseljak, Bihać, Široki Brijeg, Tuzla, Hadžići)

 

2013. godina

 •  Raskinut Kolektivni ugovor za djelatnost građevinarstva
 • Urađen Prijedlog izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora
 • Pripremljem Prijedlog za ocjenu ustavnosti kantonalinh zakona o šumama
 • Pripremljen Prijedlog mjera za ublažavanje ekonomske i društvene krize
 • UPFBiH i ILO realizovali Projekat „Uključivanje osoba sa invaliditetom u rad kroz aktivnu podršku poslodavcima"
 • Zaustavljeno opterećenje osiguravajućih društava za iznos godišnje dobiti
 • Na zahtjev Udruženja održana tematska sjednica Vlade FBiH
 • Saradnja sa Upravom za idirektno oporezivanje FBiH, Upravom za inspekcijske poslove FBiH, kao i sa predstavnicima kantonalnih i općinskih vlasti
 • Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat trgovine BiH potpisali Sporazum o razumijevanju i saradnji

 

2014. godina

 • Vladi FBiH upućen Prijedlog mjera za ublažavanje ekonomske i društvene krize
 • Prezentirana publikacija „Kako do povoljnijeg poslovnog ambijenta"
 • Udruženje poslodavaca FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Privredna komora FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH potpisali Memorandum o zajedničkom djelovanju na saniranju i ublažavanju šteta i očuvanju radnih mjesta
 • Pokrenuta inicijativa za utvrđivanje ustavnosti Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH, te Uredbe o članarima u turističkim zajednicama
 • Pokrenuta inicijativa za ocjenu ustavnosti kantonalnih zakona o šumama
 • Potpisan Kolektivni ugovor za oblast finansija
 • Organizovana fokus grupa „Zakon o radu"
 • Projekat UPFBiH i ILO – „Zakon o radu i kolektivni ugovor"

 

2015. godina

 • Potpisan Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH
 • Susreti poslodavaca i premijera Vlade FBiH (Sarajevo, Mostar, Tuzla)
 • Osnovana Grupacija poslodavaca za oblast trgovine
 • Osnovana Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona
 • Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH utvrdilo reprezentativnost Udruženja poslodavaca FBiH
 • Aktivno učešće u izradi Zakona o PIO i Zakona u uvezivanju staža
 • Na inicijativu UPFBiH unesene olakšice na novo zapošljavanje u Zakonu o porezu na dohodak
 • Pokrenuta saradnja sa Razvojnom bankom FBiH – na inicijativu UPFBiH kreirane „Nove kreditne linije" kojima su bitnu smanjene kamatne stope, troškovi kredita, kao i pojednastavljena procedura podnošenja zahtjeva
 • Organizovan sastanak poslodavaca i nadležnih institucija, te pres-konferencija vezano za slučaj „Tuš"


2016. godina

 • Potpisan:      

                        - Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost metalne industrije

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost prometa

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost komunalne privrede

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost drvne industrije, industrije papira i namještaja

 • Pripremljena i upućena Inicijativa za izmjenu člana 94. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
 • Potpisan sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK
 • Održani redovni sastanci sa resornim ministarstvima povodom donošenja aktuelnih zakona iz njihovih nadležnosti, sastanci sa MMF-om i Svjetskom bankom na temu radnog zakonodavstva, Općeg kolektivnog ugovora i porezne politike, kao i dani otvorenih vrata Razvojne banke u svih 10 kantona
 • Održana konferencija „Reformska agenda sa posebnim osvrtom na poresku reformu u cilju rasterećenja poslodavaca", na kojoj je učestvovovalo više od 150 poslodavaca, resorni ministri i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić
 • Udruženje poslodavaca FBiH uputilo otvoreno pismo čelnicima političkih stranaka u FBiH u kojem se traži aktivnije djelovanje lidera političkih stranaka u procesu donošenja reformskih zakona
 • Potpisan sporazum o saradnji između Akademije nauka i umjetnosti BiH i Udruženja poslodavaca FBiH;
 • Podnesen Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dobit iz 2016. godine
 • Dopis premijeru Vlade FBiH zbog zabrane plasmana proizvoda iz FBiH u RS