Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Hronologija najznačajnihih aktivnosti

 
 

Bosna i Hercegovina je u procesu tranzicije ušla nakon okončanja agresije - razrušena i podijeljena potpuno nespremna za dalekosežne i bolne promjene. Mnogi procesi odvijali su se bez ključnih aktera kakve poznaju tržišna ekonomija i u ambijentu potpune neodgovornosti aktuelne vasti za pitanja ekonomskog razvoja i afirmacije tržišne ekonimije. To je period u kom je izostalo kretanje adekvatnih instrumenata pravne i socijalne sigurnsoti kakvi se primjenju u razvijenim zemljama zbog čega će nas na početku novog milenija zahvatiti talas socijalnih i radničkin nemira.

U međuvremenu počeli su se osjećati nagovještaji teške ekonomske krize, koja pogađa privredu i već duži vremenski period znatno usporava teško obnavaljanje privrednih tokova. Potreba za jakom socijalnom i tržišnom privredom sve više raste, kao stubom demokratske i pravne države. Iz tih razloga, bilo je neophodno uspostaviti stabilnu tripartitnu saradnju Vlada – Sindikat – Poslodavci.

Shodno ustavnoj podjeli Bosne i Hercegovine na entitete i Brčko Distrikt početkom 2000-tih godina pokrenute su inicijative za formiranje entitetskih udruženja poslodavaca kao novi oblik organizovanja poslovnog svijeta u pokušaju da zajedničkim nastupom ojačaju poziciju privrednih subjekata u kreiranju tržišnog ambijenta.

Tako je u februaru 2002. godine trideset uglednih privrednika osnovalo Udruženje poslodavaca FBiH pri čemu je značajnu pomoć i adekvatnu podršku dala Međunarodna organizacija rada (ILO).

Kao ključni cilj istaknuta je namjera da ova asocijacija poslovnih ljudi postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca u uslovima tripartitnih demokratnih odnosa.

Na osnovačkoj Skupštini za prvog predsjednika Upravnog odbora izabran je Tomislav Grizelj, a za prvog direktora Udruženja imenovan je Esad Ibišević.

Već 27. augusta 2002. godine potpisan je sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje poslodavaca FBiH postaje ravnopravni partner Vladi FBiH i Savez.u samostalnih sindikata BiH.

Udruženje je uspostavilo poslovnu sardanju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), a sa Međunarodnom organizaciom poslodavaca (IOE) započelo kampanju ekonomsko-socijalnog dijaloga i održalo promociju u svih deset kantona FBiH. Veliki broj privrednika i njihovih kompanija postaju članovi našeg Udruženja.

Zahvaljujući izutetnim naporima Udruženja poslodavaca FBiH osnovana je 2004. godine Asocijacija poslodavaca BiH.

Tokom 2004. godine Udruženje kreće sa osnivanjem granskim grupacija kako bi efikasnije zaštitilo i promoviralo specifični interes različitih privrednih grana. Posebno je značajan bio početak rada „Buldožer komisije" koja je formirana radi rušenja administativnih prepreka za poslovanja, a nešto kasnije i projekat „Giljotina propisa".

Tokom 2005. godine potpisan je Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH koji je omogućio sveobuhvatnije djelovanje socijalnih partnera na zajedničkim pitanjima.

U periodu 2005-2006 broj članica Udruženja počinje rasti, te se povećava broj kolektivnih članica.

Proteklih godina dokazali smo se i kao uspješni organizatori brojnih skupova poslodavaca, konferencija, međunarodnih susreta, okruglih stolova i sl. Na ovim skupovima upućivani prijedlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.su prijedlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.

 

2002. godina

 • 30 poslodavaca u Sarajevu osniva Udruženje poslodavaca FBiH
 • Izabran je prvi Upravni odbor, a za predsjednika imenovan Tomislav Grizelj
 • Otvara se kancelarija Udruženja, formira se stručna služba i postavlja prvi direktor
 • 27.08.2002. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH
 

2003. godina

 • Uspostavljaju se prvi kontakti s međunarodnim organizacijama - Međunarodna organizacija rada (ILO), Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE), te sa poslodavačkim organizacijama iz regiona
 • Organizuje se prvi Forum poslodavaca i preduzetnika u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u FBiH
 • Provodi se promotivna kampanja u svim kantonima „Započnimo ekonomsko-socijalni dijalog"

 

2004. godina

 • Osniva se Asocijacija poslodavaca BiH koja okuplja poslodavačka udruženja iz oba entiteta i Brčko distrikta, uz veliku pomoć ILO i OHR-a
 • Počinje rad na osnivanju grupacija po osnovu djelatnosti, kao preduslov za zaključivanje granskih kolektivnih ugovra
 • U Udruženje se uključuju prvi kolektivni članovi

 

2005. godina

 • Pokreće se „Poslovni barometar" u cilju utvrđivanja prepreka u poslovanju i njihovom uklanjanju
 • Potpisuje se Opći kolektivni ugovor, sa predstavnicima Vlade FBiH i SSS BiH
 • Pokretnje III faze Buldožer-a
 • Počinju pregovori na uspostavljanje ESV za teritoriju Bosne i Hercegovine

 

2006. godine

 •  Usaglašen prvi tekst Sporazuma o osnivanju ESV-a za teritoriju Bosne i Hercegovine
 • Rast Udruženja zahtjeva povećanje stručne službe i veći poslovni prostor
 • Potpisuje se prvi granski kolektivni ugovor za djelatnost metalne industrije.

 

2007. godina

 • Development of Vocational Education and Training (EU VET) uključuje Udruženje u projekat EU VET 3 radi boljeg definisanja prioritetnih profila zanimanja na bazi budućih potreba tržišta rada
 • U oktobru 2007. godine potpisan je drugi granski Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 • Težište u radu je na poboljšanju poslovnog okruženja i u tom cilju organizuje se veliki broj skupova poslodavaca, konferencija, međunarodnih susreta i okruglih stolova

 

2008. godina

 •  Brzi rast Udruženja dovodi do prvih ozbiljnih unutrašnjih sukoba koji rezultiraju prekidanjem održavanja godišnje Skupštine i ostavkom predsjednika UO, a Udruženje je ozbiljno uzdrmano i nalazi se pred gašenjem
 • Grupa poslodavaca uspjeva da konsoliduje Udruženje, organizuje novu Skupštinu, bira novi Upravni odbor, a novi predsjednik UO postaje Nihad Imamović
 • U januaru je potpisan treći granski Kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Krajem decembra osnovana Grupacija špeditera/logističara pri Udruženju poslodavaca FBiH sa ciljem da štiti interese poslodavaca iz ove oblasti
 • U decembru 2008. godine sa Vladom i Savezom samostalnih sindikata BiH Udruženje poslodavaca FBiH je potpisalo Socijalni sporazum i Program mjera za ublažavanje globalne ekonomske i finansijske krize koji nažalost ni izvršna ni zakonodavna vlast nisu ispoštovale

 

2009. godina

 • UPFBiH je sačinilo paket mjera za ublažavanje posljedica krize. Na osnovu prijedloga UPFBiH, Vlada FBiH i Savez samostalnih sindikata su potpisali Sporazum o njegovoj realizaciji
 • Udruženje se aktivno uključuje u ELMO projekat koji je osmišljen da pomogne malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na način da eliminiše razne prepreke u pravnom i institucionalnom okviru zemlje
 • U saradnji sa IFC pokrenut projekat regulatorne reforme pod nazivom „Giljotina propisa"

 

2010. godina

 •  Imenovan novi direktor
 • Potpisan Sporazum o saradnji sa Zavodom za zapošljavanjem FBiH
 • Potpisan Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom FBiH
 • Pokrenuto interno glasilo pod nazivom BH Bussines Info
 • Učlanje se više od 100 novih članica

 

2011. godina

 •  Formirane četiri nove grupacije za: građevinsku djelatnost, IT tehnologije, Zeničko-dobojski kanton i Srednjebosanski kanton
 • Po prvi put predstavnicima Udruženja omogućeno ravnopravno učešće na sjednicama odbora, komisija i domova Parlamenta FBiH
 • Po prvi put na zahtjev Udruženja održana tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH
 • Učlanjeno više od stotinu novih članica

 

2012. godina

 • Izborna godina - izabran novi predsjednik Safudin Čengić i novi sastav Upravnog odbora
 • Raskinut prvi granski kolektivni ugovor na zahtjev UPFBiH
 • Formirana Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja i otpočeli pregovori za potpisivanje novog granskog kolektivnog ugovora za finansijsku djelatnost
 • Uvedena praksa održavanja sjednica UO u gradovima FBiH (Sarajevo, Kiseljak, Bihać, Široki Brijeg, Tuzla, Hadžići)

 

2013. godina

 •  Raskinut Kolektivni ugovor za djelatnost građevinarstva
 • Urađen Prijedlog izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora
 • Pripremljem Prijedlog za ocjenu ustavnosti kantonalinh zakona o šumama
 • Pripremljen Prijedlog mjera za ublažavanje ekonomske i društvene krize
 • UPFBiH i ILO realizovali Projekat „Uključivanje osoba sa invaliditetom u rad kroz aktivnu podršku poslodavcima"
 • Zaustavljeno opterećenje osiguravajućih društava za iznos godišnje dobiti
 • Na zahtjev Udruženja održana tematska sjednica Vlade FBiH
 • Saradnja sa Upravom za idirektno oporezivanje FBiH, Upravom za inspekcijske poslove FBiH, kao i sa predstavnicima kantonalnih i općinskih vlasti
 • Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat trgovine BiH potpisali Sporazum o razumijevanju i saradnji

 

2014. godina

 • Vladi FBiH upućen Prijedlog mjera za ublažavanje ekonomske i društvene krize
 • Prezentirana publikacija „Kako do povoljnijeg poslovnog ambijenta"
 • Udruženje poslodavaca FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Privredna komora FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH potpisali Memorandum o zajedničkom djelovanju na saniranju i ublažavanju šteta i očuvanju radnih mjesta
 • Pokrenuta inicijativa za utvrđivanje ustavnosti Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH, te Uredbe o članarima u turističkim zajednicama
 • Pokrenuta inicijativa za ocjenu ustavnosti kantonalnih zakona o šumama
 • Potpisan Kolektivni ugovor za oblast finansija
 • Organizovana fokus grupa „Zakon o radu"
 • Projekat UPFBiH i ILO – „Zakon o radu i kolektivni ugovor"

 

2015. godina

 • Potpisan Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH
 • Susreti poslodavaca i premijera Vlade FBiH (Sarajevo, Mostar, Tuzla)
 • Osnovana Grupacija poslodavaca za oblast trgovine
 • Osnovana Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona
 • Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH utvrdilo reprezentativnost Udruženja poslodavaca FBiH
 • Aktivno učešće u izradi Zakona o PIO i Zakona u uvezivanju staža
 • Na inicijativu UPFBiH unesene olakšice na novo zapošljavanje u Zakonu o porezu na dohodak
 • Pokrenuta saradnja sa Razvojnom bankom FBiH – na inicijativu UPFBiH kreirane „Nove kreditne linije" kojima su bitnu smanjene kamatne stope, troškovi kredita, kao i pojednastavljena procedura podnošenja zahtjeva
 • Organizovan sastanak poslodavaca i nadležnih institucija, te pres-konferencija vezano za slučaj „Tuš"


2016. godina

 • Potpisan:      

                        - Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost metalne industrije

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost prometa

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost komunalne privrede

                        - Kolektivni ugovor za djelatnost drvne industrije, industrije papira i namještaja

 • Pripremljena i upućena Inicijativa za izmjenu člana 94. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
 • Potpisan sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK
 • Održani redovni sastanci sa resornim ministarstvima povodom donošenja aktuelnih zakona iz njihovih nadležnosti, sastanci sa MMF-om i Svjetskom bankom na temu radnog zakonodavstva, Općeg kolektivnog ugovora i porezne politike, kao i dani otvorenih vrata Razvojne banke u svih 10 kantona
 • Održana konferencija „Reformska agenda sa posebnim osvrtom na poresku reformu u cilju rasterećenja poslodavaca", na kojoj je učestvovovalo više od 150 poslodavaca, resorni ministri i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić
 • Udruženje poslodavaca FBiH uputilo otvoreno pismo čelnicima političkih stranaka u FBiH u kojem se traži aktivnije djelovanje lidera političkih stranaka u procesu donošenja reformskih zakona
 • Potpisan sporazum o saradnji između Akademije nauka i umjetnosti BiH i Udruženja poslodavaca FBiH;
 • Podnesen Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dobit iz 2016. godine
 • Dopis premijeru Vlade FBiH zbog zabrane plasmana proizvoda iz FBiH u RS

 

2017. godina

 
 
 • Aktivnostima UPFBiH Vlada FBiH obustavila proceduru usvajanja Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, čime je sprječeno uvođenje novog opterećenja poslodavcima po osnovu poroširenja porezne osnovice kroz oporezivanje naknada koje nemaju karakter plaće
 • Upućena inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dobit kojom se uvode poreske olakšice po osnovu izvoza, reinvestiranja i zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • Na inicijativu UPFBiH Ministarstvo zdravstva podržalo prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se traži smanjenje vremenskog perioda u kojem poslodavac ima obavezu isplaćivati naknadu plaće radniku za vrijeme bolovanja
 • Na inicijativu UPFBiH Ministarstvo finasija izmijenilo Pravilnik o dodjeljivanju ID brojeva kojim je ukinuta obaveza ovjere dokumenata i notarske ovjere dokumenata prilikom dobijanja ID broja
 • Na inicijativu UPFBiH Ministarstvo trgovine FBiH izmijenilo Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige u FBiH kojim je ukinuta obaveza štampanja elektonske knjige, te ukinuta i obaveza označavanja cijene na artiklu ukoliko postoji bar kod
 • Udruženje  poslodavaca je pripremilo i premijeru Vlade FBiH uputilo obrazložene inicijative za ukidanje parafiskalnih nameta i to: ukidanje opće vodne naknade, ukidanje ili smanjenje naknada za vanredni prevoz, smanjenja troškova poslodavaca i pojednostavljenje procedura prilikom ispunjavanja uslova za obavljanje vanrednog prevoza, ukidanje obaveza notarske ovjere dokumenta prema Zakonu o registraciji privrednih društava
 • Upućen amandman na Prijedlog zakon o turizmu koji ima za cilj sprječavanje uvođenja novog parafiskalnog nameta (plaćanje stručnog ispita za konobare i recepcionare)
 • Upućena inicijativa kojom se traži ukidanje obaveze različitog deklarisanja proizvoda u FBiH i RS-u za kompanije koje rade na području oba entiteta
 • Ministarstvo zdravstva podržalo prijedlog UPFBiH za donošenja Zakona o predmetima opšte upotrebe u FBiH kojim će se definisati uzajamno priznavanje deklarisanja proizvoda u FBiH i RS
 • Upućena inicijativa za donošenje Uredbe o načinu deklarisanja i navođenje rokova trajanja na kozmetičkim proizvodima koja ima za cilj da u prelaznom periodu do donošenja novog zakona ukine obavezu različitog deklarisanja proizvoda
 • Aktivno učestvovali u izradi Registra taksi i naknada u Federaciji BiH
 • Postigli usaglašavanje prijedloga tekstova Zakona o zaštiti na radu, Zakona o mirnom rješavanju sporova i Zakona o štrajku
 • Izdejstvovali donošenje Uredbe o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za FBiH
 • Uputili amandman na član 34. Prijedloga zakona o zaštiti na radu sa zahtjevom da se ukine obaveza polaganja stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu ukoliko ima stručnu spremu
 • Izradili novi tekst Zakona o finasijskom poslovanju
 • Upućene primjedbe u formi amandmana na Zakon o stečaju
 • Na inicijativu Udruženja izmijenjen je sporni član Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo koji definiše vrijeme snabdijevanja poslovnih subjekata
 • Uputili Prijedlog izmjena zakona o PDV-u kojim se traži pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa desetog na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesece, plaćanje PDV-a po naplati za obrtnike i mala preduzeća te ukinuti pravo prebijanja PDV-a
 • Ministarstvo komunikacija BiH prihvatilo inicijtaivu UPFBiH i pokrenulo izmjene Pravilnika o dimenzijama i ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama
 • Uputilo prijedlog za izmjenu Pravilnika o trgovini hemikalijama
 • Uputilo prijedlog izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u za uvođenje PDV-a od stranih prevoznika u BiH, koji ima za cilj povećanje konkurentnosti bh. prevoznika, uspostavljanje reciprociteta plaćanja PDV-a
 • Uputili prijedlog izmjene člana 94. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Usvajanjem  prijedloga  UPFBiH bh. privrednicima bi se omogućio uzajamni povrat PDV-a iz zemalja kao što su Hrvatska, Slovenija, Srbija, Švaicarska, Turska, Italija, Mađarska, Slovačka, Češka i druge.
 • Uputili inicijativu za izmjenu Uputstva o postupka izvoza koja ima za cilj omogućavanje podnošenja carinske deklaracije elektronskom razmjenom podata
 • Poduzeli aktivnosti sa Vijećem ministara BiH i ostalim nadležnim institucijama povodom slučaja „Agrokor" a u cilju pronalaženja rješenja za što efikasnije i brže prevazilaženje trenutne situacije sa kojom se suočavaju dobavljači
 • Uveli pet novih usluga za članstvo:
         - pružanje dnevnih informacija putem press clippinga
         - putem e-konsultacija članovi imaju mogućnost da direktno daju primjedbe na zakone i podzakonske akte koji su u proceduri,
         - kroz projekat GIZ-a angažovali njemačkog eksperta za dualno obrazovanje koji će pomoći našim članicama po pitanju edukacije zaposlenika;
         - kroz „Moj proizvod" obezbijedili da 50 članica bude besplatno reklamirano u „Dnevnom listu" i publikaciji „INFO COM"

 • Pokrenuli aktivnosti u formiranju nove web stranice za pravni savjete
 • Pokrenuli aktivnosti za uspostavu vizuelnog identiteta Udruženja poslodavaca
 • Pripremili tekstove KU za pregovore sa sindikatom u čijoj izradi su poslodavci odnosno članice imale direktno učešće
 • Izdali Priručniko pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu
 • Delegirani predstavnici UPFBiH - Grupacije poslodavaca TK u ESV TK
 • Delegirani predstavnici UPFBiH - Grupacijeposlodavaca ZE-DO u ESV ZE-DO kantona
 • Pokrenute aktivnosti za uspostavljanje ESV-a na nivou SBK
 • Potpisana tri kolektivna ugovora:
         Kolektivni ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca za djelatnost trgovine
         Sporazum o produženju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama radnika za djelatnost drvne industrije, industrije papira i namještaja na period od dvije godine
         Kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenika u oblasti prometa

 • Započeli pregovore za potpisivanje tri nova kolektivna ugovora:
         Kolektivniugovor o pravima iobavezama poslodavaca za djelatnost proizvodnje i prerade metala
         Kolektivni ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca iz oblasti tekstila, obuće i gumarske industrije
         Kolektivni ugovor o pravima i obavezama radnikai poslodavaca iz oblasti hemijei nemetala

 • Potpisan Protokol o vođenju pregovora za OKU
 • Održani brojni sastanci sa predstavnicima vlasti, sindikatima i međunardonim organizacijama
 • Održane javne rasprave, okrugli stolovi, radionice, seminari i izadato više publikacija

 

2018. godina

 
 • Udruženje poslodavaca izradilo 25 prijedloga zakona i izmjena i dopuna zakona, čije usvajanje bi dovelo do rasterećenja privrede, smanjenja parafiskalnih nameta, smanjenje opterećenja rada, otklanjanja barijera u poslovanju za brži rast i razvoj te povećanje zaposlenosti

 • Pripremljeno i Vladi FBiH i predsjedavajućim oba doma Parlamenta FBiH upućeno šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje poslodavaca u izradu i donošenje propisa u FBiH

 • Zahvaljujući naporima i aktivnostima UPFBiH Vlada FBiH usvojila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je postupak javnog oglašavanja znatno pojednostavljen u odnosu na prvobitni tekst Uredbe

 • Spriječeno povećanje cijene električne energije do 30 posto kojim su poslodavcima napravljene milionske uštede

 • Zaustavljeno donošenje Pravilnika o postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kojim je bila predviđena obaveza poslodavaca da snosi troškove za utvrđivanje i reviziju radnih mjesta sa uvećanim trajanjem

 • Zaustavljeno donošenje Odluke o znatnom povećanju cijene gasa za privredne subjekte

 • Izlobirano donošenje Presude kojom se proglašavaju neustavnim pojedine odredbe članova Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, kojom se ukida nezakoniti namet „naknada za korištenje građevinskog zemljišta"

 • Na inicijativu UPFFBiH Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina
 
 • Ministarstvo finasija na prijedlog UPFBiH izmijenilo Pravilnik o dodjeljivanju ID broja, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obaveznika na teritorij FBiH, kojim je ukinuta obaveza ovjere dokumenata i notarske ovjere dokumenata prilikom dobivanja ID broja te pojednostavila procedura

 • Upravni odbor UIO prihvatilo inicijativu UPFBiH i u Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u uvrstilo odredbe kojim se uvodi obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika, domaćim i stranim prevoznicima PDV se obračunava na isti način, način obračuna PDV-a usklađuje sa trenutnim načinom obračuna u državama okruženja i državama EU, omogućava povrat PDV-a bh. kompanijama iz drugih zemalja.

 • UPFBiH pripremilo i premijeru Vlade uputilo obrazložene inicijative za ukidanje parafisikalnih nameta i to:
ukidanje opće vodne naknade
ukidanje ili smanjenje naknada za vanredni prevoz
smanjenja troškova poslodavaca i pojednostavljenje procedura prilikom ispunjavanja uslova za obavljanje vanrednog prevoza
ukidanje obaveza notarske ovjere dokumenta prema Zakonu o registraciji privrednih društava

 • Zaustavljeno donošenje Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koji nisu imali za cilj rasterećenje privrede
 
 • Na osnovu analize zakona utvrđeno novih 44 parafiskalna nameta koji nisu uvršteni u Registar parafiskalnih nameta, te analiza dostavljena nadležnim ministarstvima, Vladi FBiH i međunarodnim organizacijama

 • Najvećim političkim strankama koje učestvuju na izborima u BiH upućen tekst „Šta poslodavci očekuju od Vlasti"

 • Predsjedavajući Zastupničkog doma PFBiH Elvir Karajbić podržao inicijative UPFBiH za donošenje pet zakona po skraćenoj proceduri i izmjene Poslovnika o radu Zastupničkog doma

 • Upućena inicijativa za održavanje tematske sjednice Vlade FBiH sa UPFBiH, kao izajedničke tematske sjednice oba doma Parlamenta FBiH i UPFBiH na kojima bi se razmatrala 25 teksta zakona koje je pripremilo UPFBiH

 • Sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku FBIH i SSSBiH u potpunosti usaglašen tekst Zakona o zaštiti na radu, Zakona o mirnom rješavanju sporova i Zakona o štrajku

 • Vlada FBiH usvojila većinu primjedbi UPFBiH na Uredbu o procjeni uticaja propisa

 • Održano šest besplatnih edukacijskih seminara:
✓ "Jačanje kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju"
✓ „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju"
✓ „Uloga općina i javnih zavoda za zapošljavanje u razvoju dualnog obrazovanja"
✓ "Biznis u savremenim uslovima poslovanja: važnost poslovne integracije, inovacije i komunikacije"
✓ „Radionica o digitalnom marketingu"
✓ „Liderstvo u biznisu"

 • Potpisana tri kolektivna Ugovora:
 1. Kolektivna ugovor o pravima i obavezama poslodavaca za djelatnost proizvodnje i prerade metala
 2. Kolektivni Ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca za djelatnost trgovine
 3. Kolektivnog Ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca iz oblasti tekstila, obuće i gumarske industrije

 • Nastavljeni pregovori za potpisivanje dva kolektivna ugovora:
 1. Kolektivnog Ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca iz oblasti hemiju i nemetal
 2. Kolektivnog Ugovor o pravima i obavezama radnika i poslodavaca iz oblasti finansijkog poslavanja
 
 • Pripremljen Prijedlog KU za pokretanje inicijative za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama radnika i poslodavaca za djelatnost građevinarstva