Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kako i zašto postati član?

Mi smo udruženje socijalno osjetljivih i društveno odgovorinih poslodavaca!
Strukturu našeg članstva čine poslodavci od najmanih do najvećih!
Mi uvijek pratimo probleme i potrebe naših članica, te zajedno sa njima hitno reagujemo i djelujemo tamo gdje je potrebno!


Pružanje informacija
Pružamo vam informacije o drugima  i druge informišemo  o vama putem:
 1. web stranice i društvenih mreža
 2. newslettera
 3. domaćih i međunarodnih sajmova
 4. publikacija

Propisi
Udruženje predlaže i direktno učestvuje u:
 1. kreiranju poslovnih politika i strategija
 2. izmjenama i dopunama postojećih propisa
 3. donošenju novih propisa
 4. donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica
 1. Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja
 2. Članice biraju i mogu biti birane u ESV-a na svim nivoima
 3. Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UP FBiH daje svoje predstavnike
 4. Članice mogu kreirati globalnu politiku Udruženja

Pomoć članicama
Članicama se nudi:
 1. Besplatna pravna pomoć
 2. Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično
 3. Pružanje stručne pomoći kroz definisanja ciljeva razvoja i istraživanja tržišta
 4. Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Pomoć članicama
UP FBiH učestvuje kao posrednik:
 1. U rješavanju problema sa institucijama vlasti
 2. U kontaktima sa stranim partnerima
 3. U pregovorima sa međunarodnim poslodavačkim udruženjima
 4. U rješavanju problema sa sindikatima

Projekti
Pružamo vam:
 1. Informacije o svim dostupnim fondovima
 2. Pomoć u kontaktima sa donatorima
 3. Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima
 4. Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje
UP FBiH omogućava vam da imate svoje predstavnike i aktivno učestvujete:
 1. U ESV-ima od nivoa kantona do nivoa države
 2. Na sjednicama oba doma parlamenta i njihovim komisijama i odborima
 3. U organima Asocijacije poslodavaca BiH i u međunarodnim asocijacijama
 4. U radnim grupama za izradu zakona

Pregovori
UP FBiH pregovara sa:
 1. Sindikatima
 2. Izvršnom i zakonodavnom vlašću
 3. Međunarodnim organizacijama
 4. Komorama i drugim biznis asocijacijama

Pridružite se UPFBiH jer je i vaše mjesto među više od 20.000 kompanija koje su naši članovi! Biznis je vaš svijet – preuzmite kontrolu!