Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Organi udruženja


 

Organi Udruženja su:

a) Skupština

b) Upravni odbor – organ upravljanja

c) Izvršni odbor

d) Predsjednik

e) Direktor

f) Savjet

Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja koja zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupštinu čini šezdeset članova Udruženja, koje predlažu grupacije, pojedinačni i kolektivni članovi, a bira Upravni odbor. Predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština, na period od dvije godine, s tim da mogu biti izabrani najviše dva puta uzastopno.

Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje dvije trećine (40) članova Skupštine. Svi članovi imaju pravo glasa, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim izjašnjavanjem, u skladu s Poslovnikom.

Rad Skupštine je javan.

Skupština Udruženja poslodavaca FBiH ima slijedeće ovlasti:

 • Donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom
 • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja
 • Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
 • Bira i razrješava članove Upravnog odbora i imenuje i razrješava lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja
 • Bira i opoziva predsjedavajućeg i članove delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH
 • Usvaja izvještaje koja je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja
 • Odlučuje o formiranju radnih grupa
 • Odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine
 • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa

 

Predsjedništvo Skupštine Udruženja poslodavaca FBiH: 

Marinko Gilja, predsjednik Skupštine - Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Mirko Vincetić, zamjenik predsjednika Skupštine - Imo junior d.o.o. Orašje
Salem Ekmeščić, zamjenik predsjednika Skupštine - EZ Busovača

Upravni odborUpravni odbor je organ Udruženja poslodavaca FBiH zadužen da donosi odluke i provodi aktivnosti Udruženja između dvije redovne sjednice Skupštine, a sve u skladu sa programom rada, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor čini 21 član. Mandat članova Upravnog odbora Udruženja je četiri godine i mogu se birati na tu funkciju najviše dva puta uzastopno. Za članove UO mogu biti birani predstavnici članova Udruženja koji su vlasnici, suvlasnici, direktori, članovi uprave ili prokuristi.

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:

 • Priprema sjednice Skupštine
 • Predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
 • Upravlja imovinom Udruženja
 • Podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje
 • Donosi odluke o nagradama i priznanjima
 • Odlučuje o nabavi, prodaji i otpisivanju vrijednosti osnovnih sredstava
 • Osniva stalna i privremena radna tijela
 • Bira i razrješava predsjednika i zamjenike predsjednika Upravnog odbora Udruženja
 • Imenuje direktora
 • Imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela
 • Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji su drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost
 • Imenuje i razrješava šefove radnih skupina
 • U skladu sa politikom Skupštine definira zajedničke interese članova i određuje načine zastupanja i ostvarivanja ovih interesa
 • Određuje ovlaštenog revizora
 • Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor
 
 
 

Članovi Upravnog odbora

 
Adnan Smailbegović, Prevent BH, predsjednik UO UPFBiH
 
Krasnodar Petrović, Planet d.o.o.
potpredsjednik UO UPFBiH
Rusmir Hrvić, Klas d.d.
potpredsjednik UO UPFBiH

Vilim Primorac
JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
član UO UPFBiH
Safudin Čengić
Centrotrans eurolines d.d.
član UO UPFBiH
Snježana Koepruner
GS-TMT Travnik
član UO UPFBiH
Marin Raspudić
J.P. Međunarodna zračna luka Mostar d.o.o.
član UO UPFBiH
Senada Olević
UDOFBiH
član UO UPFBiH
Karahodžić Adisa
Koteks d.d. Tešanj
član UO UPFBiH
Mario Čulina
Mljekara Livno d.o.o. Livno
član UO UPFBiH
Suhad Ećo
Ećo-company d.o.o. Sarajevo
član UO UPFBiH
Ante Suton
Suton d.o.o. Široki brijeg
član UO UPFBiH
Nijaz Skenderagić
ATACO d.o.o. Mostar
član UO UPFBiH
Tomislav Slišković
Sarajevski kiseljak d.o.o.
član UO UPFBiH
Kemal Čolak
Promo d.o.o. Donji Vakuf
član UO UPFBiH
Eldin Hadžiselimović
ASA Holding Sarajevo
član UO UP FBiH
Ramiz Grapkić
Udruženje proizvođača namještaja
član UO UP FBiH
Nurdin Peštalić
Wagner automotiv d.o.o. Gradačac
član UO UP FBiH
 Šejla Bojadžija
Udruženje poslodavaca BPK Goražde
član UO UP FBiH
Kemal Hrnjić
Mljekara Meggle
član UO UP FBiH
Stjepan Kumrić
Fabrika Cementa Lukavac d.d.
član UO UP FBiH

Sjednice Upravnog odbora

XXXII sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXXI sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVIII redovna sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XV sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIV sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIII sjednica Upravnog odbora UPFBiH XII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH X proširena sjednica Upravnog odbora UPFBIH IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH VIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH VII sjednica Upravnog odbora UPFBiH VI sjednica Upravnog odbora UPFBiH V sjednica Upravnog odbora UPFBiH IV sjednica UO UPFBIH I vanredna sjednica Upravnog odbora III sjednica UO UPFBIH II sjednica Upravnog odbora UPFBIH I konstituirajuća sjednica UO UPFBIH XXXVI sjednica U.O. UPFBIH II sjednica Izvršnog odbora UPFBIH Sjednica izvršnog odbora UP FBiH XXXV proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXIV proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXIII proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXII proširena sjednica U.O. UPFBIH XXXI proširena sjednica U.O. UP FBiH XXX proširena sjednica U.O. UPFBIH XXIX sjednica proširena sjednica U.O. UP FBiH XXVII proširena sjednica U.O. UP FBiH XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UP FBiH (29.01.2015.god) XXIII proširena sjednica Upravnog dobora UP FBiH (17.12.2014.godine) XXII sjednica (23.09.2014.) XXI proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Redovna i vanredna sjednica ESV-a Elektronska sjednica Upravnog odbora Dnevni red 19. proširene sjednice U.O. UP FBiH Sjednica UO (26.02.2013.) Sjednica UO (29.01.2013.) Sjednica UO (11.12.2012.) Sjednica UO (19.11.2012.) Sjednica UO (22.10.2012) Sjednica UO (17.09.2012.) Sjednica UO (19.06.2012.) Sjednica UO (08.05.2012.) Sjednica UO (09.04.2012.) Dnevni red 25. sjednica UO Dnevni red 24. sjednica UO Dnevni red 23. sjednica UO Dnevni red 22. sjednice UO Dnevni red 21. sjednice UO Dnevni red 20. sjednice UO Dnevni red 19. sjednice UO Dnevni red 18. sjednice UO Dnevni red 17. sjednice UO Dnevni red 16. sjednice UO

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Upravnog odbora.

Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 • Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donio Upravni odbor
 • Rukovodi između dvije sjednice Upravnog odbora i donosi Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora
 • Osniva ad hoc komisije za obradu i razmatranje pojedinih aktuelnih pitanja od značaja za Udruženje
 • Predlaže predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela
 • Predlaže formiranje grupacija u Udruženju
 • Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor
 • Obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost nekom drugom tijelu Udruženja

Predsjednik

 
 
 
Adnan Smailbegović je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski specijalistički studiji je završio na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Predsjednik je Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Vlasnik je kompanije Wood Team d.o.o. Ilijaš i član Nadzornog odbora Prevent Grupacije BiH.

DirektorMladen Pandurević, direktor
Curiculum Vitae
tel. +387 33 552 460
fax. +387 33 264 831
e-mail: m.pandurevic@upfbih.ba

Savjet

Savjet UP FBiH čine svi bivši predsjednici Udruženja, aktuelni predsjednik i direktor Udruženja te aktuelni predsjednik Skupštine.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava aktuelni predsjednik Udruženja. Sjednice Savjeta se obavezno sazivaju pred redovnu godišnju Skupštinu.

Savjet daje preporuke za ekonomske politike i odnose sa ekonomsko-socijalnim partnerima.