Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ekonomsko - socijalno vijeće FBiH

Ekonomsko socijalno vijeće kao najviše tripartitno tijelo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine osnovano je 27.08.2002. godine potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine između predstavnika Vlada FBiH, predstavnika Saveza samostalnih sindikata BiH i predstavnika Udruženje poslodavaca FBIH.

Sporazumom o Ekonomsko socijalnom vijeću za teritoriju FBiH (Službene novine FBiH, broj 47/02, 42/03 i 08/08) utvrđuju se principi djelovanja ESV, sastav, način odlučivanja, djelokrug rada i nadležnosti ESV-a. ESV je uspostavljeno radi vođenja zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava kao i razvijanja kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH nadležno je da:
 • prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike i mjera ekonomske i socijalne politike na razvoj i socijalnu stabilnost
 • razmatra, podstiče zaključivanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora i s tim u vezi dostavlja informacije i obrazloženja ministarstvu nadležnom za rad
 • podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova
 • predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima vođenje usklađene politike cijena i plata
 • podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja i problema
 • prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona od uticaja na ekonomski i socijalni razvoj i u tom kontekstu položaj zaposlenika i poslodavaca
 • razmatra nacrte zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz djelokruga svog rada i svoja mišljenja o tim dokumentima dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
 • prati primjenu zakona i ostvarivanje prava iz oblasti rada i socijalne sigurnosti, te predlaže nadležnim organima i institucijama mjere za ostvarivanje i unapređivanje tih prava
 • bavi se problemima provođenja procesa privatizacije i predlaže nadležnim institucijama eventualne izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi doprinijele većim finansijskim efektima i zapošljavanju
 • prati stanje na području zapošljavanja, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i u tom kontekstu vodi aktivnosti na smanjenju crnog tržišta radne snage
 • podstiče aktivnosti na većoj efikasnosti nadležnih institucija sistema na sprječavanju korupcije, s ciljem da se ona pretvori u visoko-rizičnu i nisko-profitnu djelatnost
Prema Sporazumu o osnivanju i njegovim izmjenama ESV ima 18 članova, po šest od svakog socijalnog partnera, a svaki član ima zamjenika. Svi članovi ESV-a iz redova poslodavaca su predstavnici UPFBiH, kao jedinog reprezentativnog udruženja poslodavaca. U radu ESV mogu učestvovati i nezavisni stručnjaci iz različitih oblasti kao stalni savjetnici, te predstavnici sindikata i poslodavaca koji nisu zastupljeni u ESV-u bez prava glasa. U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova, ESV može osnivati komisije za pojedina pitanja iz područja svog rada, a naročito za:
 
 
 • politiku plata i kolektivnih ugovora
 • porezni sistem, zapošljavanje i socijalnu politiku
 • privatizaciju
 • zakonodavstvo, provođenje propisa i ostvarivanje zaštite prava
 • javne djelatnosti
 • entitetske i međunarodne odnose
 • podsticaj izvoza
 • politiku stranih ulaganja
 • standardizaciju
 • međunarodni transport
 • energetsku politiku

Sjedište ESV je u zgradi Vlade FBiH, ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo.