Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 8. sjednica


Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja poslodavaca u FBiH i zaključka Upravnog odbora Udruženja sa 9 sjednice održane 17.02. 2009. godine u Sarajevu, sazivam VIII REDOVNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH koja će se održati 18. marta 2009. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama ASA-Holding( ul. Bulevar Meše Selimovića 16 ) u Sarajevu i predlažem sljedeći:


DNEVNI RED


1) Izbor verifikacione komisije;
2) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII redovne Skupštine UPFBIH
4) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu U.O. UPFBiH za 2008. godinu
5) Razmatranje i usvajanje Izvještaja delegacije ESV-a
6) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2008. godinu
7) Diskusija o aktuelnoj situaciji u FBiH
8) Razmatranje i usvajanje Programa rada UPFBiH za 2009. godinu
9) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana UPFBiH za 2009. godinu
10) Izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine


4) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu U.O. UPFBiH za 2008. godinu
5) Razmatranje i usvajanje Izvještaja delegacije ESV-a
8) Razmatranje i usvajanje Programa rada UPFBiH za 2009. godinu
9) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana UPFBiH za 2009. godinu