Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica

O nama


Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je neprofitna organizacija, koja se financira prilozima donatora i svojih članova, kao i drugih izvora, u skladu sa Zakonom. Registrirano je u Kantonalnom Ministarstvu pravosuđa i uprave u Tuzli.
 

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica su da Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Osnovni programski ciljevi Udruženja: 

 • Predstavljanje i zastupanje poslodavaca u odnosima sa sindikatima i vladama
 • Ostvarivanje uticaja na poboljšanje i razvoj mikro i makroekonomskog okruženja 
 • Pružanje stručne podrške i pomoći članovima u različitim oblastima i djelatnostima (porezi, pravna pitanja, socijalna politika)
 • Poboljšanje konkurentnosti preduzeća za utakmicu na domaćem i inostranom tržištu, 
 • Saradnja sa istim ili srodnim domaćim, kao i inostranim udruženjima i institucijama, 
 • Ostvarivanje drugih interesa poslodavaca u oblasti ekonomske politike, poreske politike i politike zapošljavanja.
 • Zadaci Udruženja usmjereni su na ostvarivanju ciljeva Udruženja, a koji se odnose na:
 • Pomaganje članovima u utvrđivanju njihove proizvodno-poslovne orijentacije, pomaganje članovima u donošenju poslovnih planova i investicionih programa
 • Analiziranje poslovanja članova i predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja
 • Pružanje pomoći članovima u radu sa bankama i drugim štednokreditnim institucijama
 • Informisanje članova o najpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuću proizvodnju i investicije, 
 • Saradnja sa nadležnim organima u općinama, kantonima i Federacjiji BiH na donošenju propisa i mjera od interesa za članove
 • Zastupanje interesa članova pred organima, u privrednim komorama i drugim asocijacijama u koje se, voljom članova Udruženja uključilo
 • Praćenje propisa i mjera na nivou Federacije BiH koje se odnose na izvozno-uvoznu politiku i dr. i informisanje članova o njihovoj sadržini

Više na http://upgracanica.com/.

Organi

Dokumenti