Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zatražen sastanak sa predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosna BiH s ciljem usklađivanja članova zakona RS-a i FBiH koji tretiraju deklaraciju proizvoda

Zatražen sastanak sa predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosna BiH s ciljem usklađivanja članova zakona RS-a i FBiH koji tretiraju deklaraciju proizvoda

Na sjednici Upravnog odbora UPFBiH održanoj 01. juna 2017. godine prihvaćena je inicijativa kompanije DM drogerie markt za usklađivanje članova zakona RS-a i FBiH koji tretiraju deklaraciju proizvoda.

Naime, u RS-u je ova tematika definisana članovima 23., 32. i 33. Zakona o zaštiti potrošača, kao i Pravilnikom o sigurnosti predmeta široke potrošnje, a u FBiH Zakonom o zaštiti potrošača BiH. Iako oba zakona istovjetno definišu pitanje označavanja roka trajanja proizvoda, nadležne inspekcije entiteta i Brčko Distrika često na različit način tumače identične odredbe u vezi sa deklarisanjem proizvoda i sadržajem deklaracije. Na teritoriji RS-a prema Pravilniku o sigurnosti predmeta široke potrošnje, moguće je deklarisanje određenih proizvoda sa grafičkim simbolom, odnosno „otvorenom teglicom", dok se u Federaciji BiH insistira i na označavanju roka upisan na šarži.

U skladu sa zakonskim rješenjima, dm svoje proizvode deklališe na oba načina, ali inspekcija u RS-u ne priznaje deklaracije na kojima je označen i minimalan rok trajanja vidljiv samo iz šarže artikla.

Udruženje poslodavaca FBiH zakazalo je sastanak koji će se održati polovinom augusta 2017. godine sa predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kako bi se ukazala potreba za usklađivanjem zakonskih i podzakonskih akata na nivou entiteta i države sa zakonodavstvom EU i time olakšalo poslovanje u oba bh. entiteta.