Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XII proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

XII proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

XII proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH održana je 28. februara 2018. godine u prostorijama ASA Group.

Izuzev članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali predsjednici kantonalnih i granskih grupacija Udruženja i Ivan Luburić, predstavnik delegacije poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora i donošenja Odluke o otpisu osnovnih sredstava u kojoj su otpisani dva laptopa i fotoaparat, a zbog kvara na istima, članovi su otvorili raspravu o Općem kolektivnom ugovoru.

 

Opći kolektivni ugovor

Predsjednik UO Adnan Smailebgović upoznao je prisutne da je pregovarački tim UPFBiH pokenuo inicijativu za izmjene i dopune Općeg kolektivnog ugovora, te da su pregovori sa Savezom samostalnih sindikata BiH vođeni tri mjeseca, međutim, dogovor između pregovarčkih timova nije postignut.

Direktor Udruženja Mladen Pandurević je istakao da, prema članu 26. stav 1. Općeg kolektivnog ugovora, svaka strana potpisnica ima pravo raskinuti ugovor, ukoliko u roku od tri mjeseca nije postignut sporazum. Također je napomenuo da je Vlada FBiH, prema izmjenama i dopunama Zakona o radu čije se stupanje na snagu očekuje ubrzo, oduzela pravo socijalnim partnerima da određuju minimalnu plaću, kao i da potpišu OKU. Naime, prema izmjenama, Opći kolektivni ugovor bi trebali potpisati reprezentativno Udruženje poslodavaca, Sindikat i Vlada. S tim u vezi, nema potrebe za zaključivanjem novog Općeg kolektivnog ugovora.

Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raskidanju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH. Odluka će biti objavljenja u Službenim novinama FBiH.


Inicijative UPFBiH

Direktor UPFBiH obavijestio je prisutne da je Udruženje finiširalo aktivnosti za pokretanje slijedećih inicijativa:

 • Inicijativa za donošenje Zakona o finasijskom poslovanju
 • Inicijativa za donošenje izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Inicijativa za donošenje Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Inicijativa za izmjenu Zakona o fisklanim sistemima
 • Amandmani UPFBIH na Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Amandmani na Zakon o stečaju

Cilj je da se pomenute inicijative i amandmani usvoje u formi koju je predložilo Udruženja do kraja mandata aktuelne Vlade. Upravni odbor je jednoglasno usvojio i podržao inicijative za navedene zakone.


Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

Predsjednik UO kazao je da je ovim Prijedlogom produžen rok za niskoakumulativne djelatnosti u pogledu smanjenja osnovice za uplatu doprinosa, te da je ovo praksa koja traje već 12 godina. Naglasio je da brojne kompanije iz ove oblasti ne koriste ovu pogodnost jer su plaće u sektoru tekstilne i kožne industrije enormno povećane.

Član UO Snježana Kopruner kazala je da nije uredu da se ovi problemi rješavaju parcijalno i bez diskusije u Udruženju poslodavaca, te da nije cilj državu pretvoriti u zemlju sa „niskoakumulativnim granama industrije i sa neobrazovanom radnom snagom". Kopruner je predložila sastanak sa Vladom FBiH kako bi se ovaj problem riješio.

Safudin Čengić, član UO, kazao je da bi se povlastice trebale proširiti i na ostale niskoakumulativne grane, te da Udruženje treba insistirati da se onima koji objektivno imaju potrebu za smanjenjem opterećenja, a u cilju zadržavanja broja zaposlenih, to omogući iz bilo kojh sredstava.

Napomenuto je da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonima o doprinosima išao u hitnu proceduru zajedno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini zakazne kamete na javne prihode, te da Udruženje nije moglo reagovati po ovom pitanju.

Zaključeno je da je potrebno u okviru novog Zakona o doprinosima tražiti smanjenje doprinosa i proširenje povlastica i na druge djelatnosti.


Razmatranje Inicijative Vlade FBiH za unaprjeđenje rada ESV-a

Vlada FBiH pokrenula je inicijativu za unapjeđenje rada ESV-a FBIH prema kojoj predlažu socijalnim partnerima izmjene, a koje se odnose na:

 • održavanje redovnih i vanrednih sjednica koje bi prema prijedlogu umjesto dosadašnjeg mjesečnog održavanja, trebalo održavati kvartalno sa mogućnošću održavanja vanrednih sjednica
 • da se na sjednicama umjesto zaključaka usvajaju preporuke
 • da se umjesto izbora predsjednika uvede predsjedavajući ESV-a koji će biti iz reda socijalnih partnera i koji će se rotirati svakih šest mjeseci;
 • da se uvede institut zamjenika članova ESV-a u smislu da ministri ne moraju prisustvovati sjednicama;
 • da se unaprijedi način informiranja javnosti o aktivnostima ESV-a te
 • da svaki partner iz svog budžeta osigura naknadu članovim adelegacije ESV-a

Udruženje je stava da su neki prijedlozi prihvatljivi, dok se određeni prijedlozi ni u kom slučaju ne bi trebali prihvatiti. Zaključeno je da će se prilikom realizacije inicijatve voditi računa da je najveći interes održati socijalni dijalog, kao i da se ne smije umanjiti značaj, intezitet rada i stepen djelovanja ovog tijela.


Tekuća pitanja

Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kojom se daje podrška za Koncept notu koja je upućena MOR-u za Projekat "Unaprjeđenje poslovnog okruženja ekonomskog rada i životnog standarda kroz izradu osam zakonskih prijedloga” i Koncept noti koja je upućena MOR-u za izradu web aplikacije "Pružanje pravnih usluga članovima”.
 

Na XII proširenoj sjednici je također podžana inicijtiva za saradnju Udruženja sa Akademijom nauke i umjetnosti BiH na realizaciji projekta „Harmonizacija sistemske nauke u BiH", kao i utvrđen datum i mjesto održavanja Skupštine Udruženja.

Nadalje,  raspravljalo se i o blokiranju magistralnih puteva, te je zaključeno da će Udruženje uputiti apel i pozvati borce i radnike da ne blokiraju saobraćajnice, jer se na taj način otežavaju neometano odvijanje radnih procesa u kompanijama u kojima su zaposleni članovi njihovih porodica, prijatelji i kolege, čija prava poštivaju njihovi poslodavci, već da opravdane proteste organizuju na na način da blokiraju rad institucija koje su im onemogućile ostvarivanje njihovih zakonima zagarantiranih prava.

Također, iznesena je informacija o Odluci FERK-a o poskupljenju električne energije za privredna društva. Udruženje će uraditi analizu vezano za pomenuto poskupljenje s ciljem sagledavanja opravdanosti ove odluke.

Pokrenuto je i pitanje neuplaćivanja doprinosa domaćim radnicima od strane međunarodnih organizacija i institucija. Ukoliko nađe uporište u zakonu, UPFBiH će uputiti inicijativu nadležnim institucijama u smislu da se pronađe način da se međunarodnim institucijama i organizacijama onemogući kršenje zakonske regulative u smilsu plaćanja doprinosa za uposlenike BIH.