Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Uprava za indirektno oporezivanje podržala prijedloge inicijativa UPFBiH za izmjene zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju carinu i PDV

Uprava za indirektno oporezivanje podržala prijedloge inicijativa UPFBiH za izmjene zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju carinu i PDV

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci 19. jula 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima UIO i Udruženja poslodavaca FBiH.

Tema sastanka je bilo razmatranje Prijedloga Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o postupku izvoza, Inicijative za izmjenu Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u i Zakona o PDV-u, a sastanku su prisustvovali direktor UPFBiH, špediter kompanije MS&WOOD, predstavnici kompanija MANN HUMMEL i IMO JUNIOR, te predstavnici sektora za carine i sektora za PDV Uprave za indirektno oporezivanje.

Većina zahtjeva Udruženja, na pomenute zakonske akte, je opravdana i bit će uključena u nove zakonske i podzakonske akte koji su u proceduri donošenja, zaključeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

 

Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o postupku izvoza

Prema postojećem rješenju iz Uputstva o postupku izvoza, carinske prijave se podnose u pisanom obliku, a takav način je prevaziđen i zastario, oduzima puno vremena i sredstava, te ne dovodi do poboljšanja kvaliteta carinskih kontrola i nije u skladu sa carinskim propisima drugih zemalja i zemalja Europske unije.

Zbog neposjedovanja primjerka ovjerene carinske prijave u fizičkom obliku, izvoznici ne mogu dokazati stvarni istup robe sa područja BiH i ne mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a. Nepoštivajući odredbe Uputstva o postupku izvoza, ovjereni primjerak carinske prijave se ne vrati deklarantu/špediteru i izvoznici u velikom broju slučajeva ne dođu u posjed iste. Zbog navedenog, izvoznicima je zaprijećeno prekršajnim prijavama i visokim kaznama.

Predstavnici UP FBiH predložili su da se carinske prijave podnose korištenjem tehnike elektronske obrade podataka, a samo izuzetno u pismenom obliku, te da se kontrola stvarnog istupa robe, poreza na dodatu vrijednost, drugih indirektnih poreza ili primjena mjera trgovinske politike vrši uvidom u elektronsku bazu podataka (cijeli tekst Prijedloga  možete pogledati na web stranici UP FBiH).

U Upravi za indirektno oporezivanje su naveli da je prijedlog UP FBiH opravdan i i da će biti uvršten u novi Zakon o carinskoj politici BiH koji je u proceduri donošenja.

U augustu se planira i elektronska javna rasprava u vezi sa novim zakonskim i podzakonskim aktima, tako da će poslodavci biti uključeni u istu i moći će iznijeti svoje primjedbe i sugestije. Na sljedećim linkovima moći ćete pristupiti javnoj raspravi: https://ekonsultacije.gov.ba/  i http://www.uino.gov.ba/

Predstavnici UP FBiH su pored navedenog prijedloga zahtjevali da se u prelaznom periodu, do donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti carinske politike primjenjuju dva rješenja.

Prvo je aktiviranje rješenja koje je ponuđeno još prije četiri godine od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a kojim bi se omogućilo da se nakon ovjere carinske deklaracije na graničnom prelazu, ovjeren primjerak vraća carinskoj ispostavi, a onda izvoznici, ili njihovi špediteri jedanput sedmično mogu podići kod carinske ispostave svoje deklaracije.

Međutim, to nije prihvaćeno od strane Vanjskotrgovinske komore BiH iz nepoznatih i neobjašnjivih razloga.

Drugi zahtjev je da se unaprijedi informatička povezanost između sektora za carine i sektora za PDV unutar Uprave za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje je jedan organ sa dva sektora i neophodna je saradnja i međusobna razmjena potrebnih informacija, kako bi se olakšalo poslovanje, ne zahtjevajući dostavljanje dokumenata koje mogu preuzeti  jedni od drugih.

U vezi sa ovim zahtjevima zaključeno je da će isti biti razmotreni i predočeni menadžmentu Uprave za indirektno porezivanje i da će se zakazati razgovor sa pomoćnikom direktora za informacione tehnologije u smislu dogradnje sistema ASYCUDA, kojom se vrši elektronska obrada.

 

Inicijativa za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Zbog primjene članova 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u privrednici u BiH ne mogu ostvariti povrat PDV-a iz 11 zemalja EU, koje traže reciprocitet. Među državama koje traže reciprocitet su i dvije zemlje koje su naši najveći vanjskotrgovinski partneri - Hrvatska i Slovenija, te još tri zemlje koje su nam značajni partneri - Italija, Mađarska i Švajcarska. BiH gubi oko 120 miliona godišnje po ovom osnovu.

Kako bi se riješio problem nemogućnosti povrata PDV-a, UP FBiH predložilo je izmjenu članova 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, a koja bi omogućila zaključivanje bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U Upravi za indirektno oporezivanje su uočili ovaj problem i uputili još prije godinu i po dana izmjene i dopune pomenutog pravilnika i proslijedili ih na UO UIO, ali to nikada nije razmatrano.

Trenutno je u pripremi novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u u kojem je sadržan prijedlog UP FBiH, a njegovo donošenje planira se nakon donošenja novog Zakona o PDV-u.

Međutim, ovakav prijedlog je neprihvatljiv za predstavnike UP FBiH koji insistiraju da se ranije reaguje i da se pomenuti članovi Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u promijene i prije donošenja novih propisa. Država gubi veliku sumu novca i to je neophodno zaustaviti.  

Također, u postojećem Pravilniku o primjeni Zakona o PDV-u ne postoji odredba kojom se omogućava naplata PDV-a od stranih prevoznika u BiH. Time se vrši diskriminacija domaćih prevoznika koji plaćaju PDV, u odnosu na strane prevoznike, a BiH zbog toga ima gubitke od 15 do 30 miliona KM godišnje.

Predstavnici UP FBiH tražili su da se uvede odredba kojom će se regulisati naplaćivanje PDV-a od stranih prevoznika u BiH. U Upravi za indirektno oporezivanje su naveli da je prijedlog opravdan i da će biti ugrađen u nove propise koji su u proceduri donošenja.

Međutim, predstavnici UP FBiH zahtjevaju da se i ovaj problem riješi odmah, zbog velikih gubitaka koje država trpi, a da se novi zakonski i podzakonski propisi donose po redovnoj proceduri.

 

Zakon o PDV-u

 
 

a) Rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a i plaćanje poreza

U Zakonu o PDV-u rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a je do desetog u mjesecu za prethodni mjesec i za jedan dio poreznih obaveznika taj rok je suviše kratak, posebno ukoliko se u tom periodu poklope dva vikenda i praznik. A ukoliko porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku bit će novčano kažnjen.

Predstavnici UP FBiH su predložili da se u Zakonu o PDV-u rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a, koji je trenutno do desetog u mjesecu za prethodni mjesec, pomjeri na zadnji dan u mjesecu. Pomjeranje bi se vršilo sukcesivno, po pet dana u mjesecu kako bi se izbjegli problemi sa eventualnom likvidnošću.

Ovaj problem u Upravi za indirektno oporezivanje nije ranije uočen, ali će prijedlog UP FBiH biti razmotren.

 

b) Fiskalizacija u veleprodaji

Uporedno pravo ne poznaje fiskalizaciju u veleprodaji, jer je nepotrebna i ne pospješuje nivo porezne discipline. Poslodavci su nepotrebno izloženi povećanim troškovima kroz nabavku i održavanje fiskalnih uređaja. Zbog toga je razgovarano o mogućnosti ukidanja fiskalizacije u veleprodaji.

Dodatni argument za ukidanje je i primjer Republike Srpske, koja je već ukinula fiskalizaciju u veleprodaji i na taj način u velikoj mjeri rasteretila svoje poslodavce. U FBiH do sada nije ništa urađeno i samim tim narušen je princip ravnopravnosti poslovnih subjekata u jedinstvenom tržišnom sistemu jedne države, jer FBiH i dalje ostaje pod pritiskom fiskalizacije u svakom domenu.

U Upravi za indirektno oporezivanje su naveli da je ovo pitanje riješeno entitetskim propisima, ali da oni ne vide nikakav problem da se u FBiH reguliše na način kako je predloženo od strane UP FBiH.

Prijedlog je u skladu sa rješenjima zemalja iz regiona i zemalja EU i potpuno je opravdan.

UP FBiH će pripremiti tekst Inicijative kojom se zahtjeva ukidanje fiskalizacije u veleprodaji i isti će biti dostavljen Upravi za indirektno oporezivanje.

 

c) Uređaji za fiskalizaciju

Prema postojećem zakonskom rješenju svi moraju imati fiskalni uređaj. Time se nameću potpuno neopravdani troškovi nabavke i održavanja istih. Poseban problem predstavlja činjenica da se koriste zastarjeli uređaji za koje nema rezervnih dijelova. Ujedno, takvi uređaji ne postoje u zemljama koje su uvele fiskalizaciju.

Zbog prethodno navedenog razgovarano je o mogućnosti ukidanja uređaja za fiskalizaciju, uz obavezu poreznih obaveznika da se softverski povežu sa serverom Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci.

U Upravi za indirektno oporezivanje su se složili sa prijedlogom UP FBiH, navodeći da oni nikada i nisu insistirali na tim uređajima. Predloženo rješenje je opravdano i doprinijet će boljoj kontroli.


d) Mali porezni obaveznici

Obzirom da prema postojećem zakonskom rješenju mali porezni obaveznici ne plaćaju porez po naplati dolazi do problema u poslovanju i velike nelikvidnosti, a jedan dio obrta se i zatvara.

Prijedlog UP FBiH je da mali porezni obveznici plaćaju porez po naplati i takvo rješenje je u skladu sa rješenjima zemalja regiona, zemalja EU, ali i sa evropskim direktivama.

Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali ovaj prijedlog, ali su istakli da se radi na novom Zakonu o PDV i da je to prilika da se otvori rasprava o istom. Istakli su da namjeravaju ovo pitanje riješiti na način da porezni obaveznik nema pravo na odbitni PDV na fakturu koju nije platio, što je ujedno bio i sljedeći zahtjev UPFBiH.

Predstavnicima UP FBiH je to prihvatljivo, ali ne smatraju da će se tim zahtjevom rješiti pitanje obaveze plaćanja PDV-a.

Obzirom da je neizvjesno kada će stupiti na snagu novi zakonski i podzakonski akti, a samim tim i kada će se prihvatiti prijedlozi UP FBiH, mora se napraviti plan lobiranja da dođe do izmjene postojećih zakonskih rješenja.

Udruženje poslodavaca FBiH će održavati kontinuitet u komunikaciji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH u narednom periodu.