Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH učestvovalo u istraživanju o uticaju društvene kohezije na postizanje boljeg poslovnog okruženja

UPFBiH učestvovalo u istraživanju o uticaju društvene kohezije na postizanje boljeg poslovnog okruženja

Konzorcij sačinjen od proMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva i Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka angažiran je od strane Catholic Relief Services (CRS) da sprovede istraživanje nivoa do kojeg viši stepen društvene kohezije i pomirenja unutar i između jedinica lokalne samouprave doprinosi postizanju boljeg okruženja za ekonomski razvoj odnosno za investicije, te da dokumentuje negativne posljedice i gubitke koje politika podjela uzrokuje razmjeni roba, ljudi i kapitala, odnosno trgovini, privlačenju investicija i kreiranju novih radnih mjesta.

Uvažavajući mišljenja i stavove Udruženja poslodavaca FBiH, generalna direktorica proMENTE, socijalna istraživanja Ivona Čelebičić i Zlatan Jovanović, istraživač, obavili su 09. jula 2018. godine polustrukturirani intervju sa pomoćnikom direktora UPFBiH Zlatanom Dedićem.

Istraživanje se sprovodi u okviru projekta PRO-Budućnost u Bosni i Hercegovini (Poverenje, razumjevanje odgovornost za budućnost), a cilj intervuja je bio dobiti uvid u funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u BiH, te koji su glavni izazovi i prilike u njihovom radu i razvoju.

Dedić je predstavio aktivnosti i ciljeve Udruženja, te najveće prepreke u Bosni i Hercegovini za poslodavce i investitore. Tema sastanka je bila primjeri dobre prakse u općinama, te saradnja između poslodavačkih organizacija unutar BiH i regiona.