Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH trži povlačenje Mišljenja Ministarstva finansija o oporezivanju dohotka od prodaje udjela

UPFBiH trži povlačenje Mišljenja Ministarstva finansija o oporezivanju dohotka od prodaje udjela
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je dopis Ministarstvu finansija FBiH, a u vezi sa Mišljenjem na Zakon o porez na dohodak u kojem Ministarstvo tvrdi da je vlasnik fizičko lice koje je rezident Federacije BiH obaveznik poreza na dohodak na prihod od imovinskog prava shodno članu 21. Zakona o porezu na dohodak za realizirani dohodak prodaje udjela.

Udruženje je nakon analize Mišljenja provelo konsultacije sa profesorima sa Ekonomskog fakulteta i ekonomskim stručnjacima iz međunarodnih revizorskih kuća i zaključilo da je pomenuto mišljenje ne samo krajnje slobodna interpretacija, nego se radi i o potpuno protuzakonitom aktu.

Naime, predmetno mišljenje je u suprotnosti sa Ustavom BiH, Ustavom FBiH i Protokolom broj I uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prema članu 1. Protokola, svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine. Pravo na imovinu može se ograničiti samo ako je to u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava, a ne mišljenjem kako je to u konkretnom slučaju učinjeno.

Udruženje je stava da se u Zakonu o porezu na dohodak jasno mora propisati da se dohodak realiziran od prodaje udjela oporezuje, jer prema trenutno važećem zakonu nigdje nije propisano da se ovakav dohodak oporezuje. U zemljama EU i regiona jasno je propisano oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno propisano je da se oporezuju kapitalni dobici ostvareni prijenosom udjela. Niti jedan zakon nije ostavio mogućnost različitog tumačenja niti dilemu u pogledu predmeta oporezivanja. Također, u svim zakonima jasno je propisana osnovica.

Također, u Zakonu o porezu na dohodak se mora propisati osnovica za oporezivanje kapitalnih dobitaka po osnovu otuđenja udjela. Bez zakonom utvrđene osnovice ne može se vršiti oporezivanje.

Dalje, ostaje nejasno od kada vrijedi Mišljenje Ministarstva i od kojeg datuma se vrši oporezivanje. Šta je sa prodajom dionica i udjela izvršenih prije tri godine, mora li se retroaktivno platiti porez, ili ne? Pitanja su sasvim opravdana, jer Porezna uprava je potpuno samovoljno i neosnovano odredila nakon kojeg datuma se vrši oporezivanje, na osnovu Mišljenja Ministarstva, a prije toga nije vršila oporezivanje.

U konsultacijama sa advokatskom kancelarijom iz Sarajeva Udruženje je dobilo informaciju da svaka osoba kojoj je naplaćen ovaj porez za realizirani dohodak od prodaje udjela ima pravo da tužbom ostvaruje naknadu štete.

Shodno navedenom, Udruženje traži hitno povlačenje predmetnog mišljenja, jer proizvodi pravnu nesigurnost, suprotno je Zakonu o porezu na dohodak i njime se prouzrokuje šteta vlasnicima kapitala.