Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH pozvalo zastupnike ZD PFBiH da ne svoje Prijedlog zakona o stečaju po hitnom postupku

UPFBiH pozvalo zastupnike ZD PFBiH da ne svoje Prijedlog zakona o stečaju po hitnom postupku
Udruženje poslodavaca FBiH pozvalo je zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da ne usvoje po hitnom postupku Prijedlog zakona o stečaju koji se nalazi na dnevnom redu 18. redovne sjednice, a koja je zakazana za 26. januar 2021. godine.

Udruženje u dopisu upućenom predsjedavajućem i svim zastupnicima ZD, napominje da je Vlada FBiH uputila tekst u identičnom obliku koji nije usvojen na 11. redovnoj sjednici ovog doma koja je održana 19. februara 2020. godine, jer je ocijenjeno da rješenja nisu dobra te da postoje brojne primjedbi na tekst. Shodno navedenom Udruženje poslodavaca u FBiH je iznenađeno činjenicom da skoro godinu dana nakon, Vlada ponovno u proceduru šalje tekst u identičnom obliku.

Vlada nije ispoštovala ni socijalne partnere. Naime, socijalni partneri su od premijera zatražili da se,  prije razmatranja i usvajanja Prijedloga zakona o stečaju FBiH na sjednici Vlade FBiH o prijedlogu raspravlja na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Premijer je tada zamolio socijalne partnere da ne insistiraju da se ova tačka razmatra na ESV-u i obećao da će biti organizirane direktne konsultacije sa Federalnim ministarstvom pravde, te da Vlada FBiH neće usvajati tekst Zakona i slati ga u parlamentarnu proceduru prije konsultacija. Međutim, do konsultacija nikada nije došlo.

Udruženje upozorava da su rješenja u Prijedlogu zakona veoma loša. Pojedini članovi su preuzeti iz zakona Republike Hrvatske, ali nedostaju oni članovi koji dalje regulišu ta pitanja. Eminentni profesor Milić Simić, vodeći stručnjak u ovoj oblasti bio je predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH u Radnoj grupi za izradu Zakona o stečaju. Međutim, nijedan njegov prijedlog nije prihvaćen.

Ipak, Prijedlog zakona sadrži i kvalitetna rješenja kojim se pokušalo urediti i popraviti stanje koje je trenutno prisutno u ovoj oblasti. Uvođenje predstečajnog postupka koji se provodi prije pokretanja i vođenja stečajnog postupka a radi finansijskog i operativnog restruktuiranja dužnika je veoma dobar pristup stečaju,  ali dalje ostaju problematične činjenice jer zakon:
- ne definiše odgovornost svih učesnika u stečajnom postupku,  a proklamovano je nastojanje svih stranaka i vlasti da se teži ka transparentnosti i odgovornosti vršilaca javnih dužnosti;
- ne uvodi odgovornost za učesnike stečajnog postupku ako kasne u sprovođenju potrebnih radnji, a što će u praksi kao slabost stečajnog postupka ponovno biti njegova dužina trajanja koja s jedne strane povećava troškove stečajnog postupka, a s druge strane odugovlači namirenje povjerilaca;
- ne definiše krug lica koja u ime stečajnog dužnika mogu pokrenuti stečajni i predstečajni postupak;
- ne postoji čak ni obaveza odgovornih osoba da pokrenu stečajni postupak kada se za to steknu svi zakonom definirani uslovi, što će dovesti do novog duga željeznica, rudnika, kliničkih centara, javnih gradskih prevoznika, a koji u ovom momentu imaju akumulirani dug veći od godišnjeg budžeta FBiH;
- iako definiše maksimalan rok za okončanje stečajnog postupka, nema niti jednog člana koji bi omogućio da se zaista u praksi i desi da se stečajni postupak okonča u roku, što će za posljedicu imati ogroman broj tužbi za naknadu štete od strane stečajnih povjerioca i stečajnih dužnika;
- iako limitira broj sporova koji može voditi stečajni upravnik, ipak ne postoji ni jedna odredba koja garantuje da će se to ostvariti u praksi;
- rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku su predugi;
- ne definiše pitanje kod rokova za prodaju i  unovčavanje imovine tako da unovčavanje imovine ponovno može trajati i po nekoliko godina ili čak imovina može biti ne unovčena;
- nije definisan stepen kontrole rada stečajnog upravnika;
- nisu  definisani razlozi za razrješenje dužnosti stečajnog upravnika;
- predviđen je operativni i finansijski plan restruktiiranja ali je regulisan samo jedan;  
- pojedini članovi definišu istu stvar u zakonu,  ali ponekad ne na isti način.

Ovakva rješenja će za tri-četiri godine opet dovesti do istih problema s kojima se susrećemo danas, poput višegodišnjih stečajnih postupaka, stečajnih upravnika koji vode po sedam ili osam stečajnih postupaka istovremeno, neodgovornost lica ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika, nizak stepen namirenja povjerilaca i dr.  Odnosno, do novih Aluminija, rudnika, kliničkih centra, i slično.

Udruženje poslodavaca FBiH je u Inicijativi 20+5+6 predložilo i Zakon o stečaju u kojem su, između ostalog, riješena sva gore navedena pitanja. Inicijativu je podržao Parlament FBiH na tematskoj sjednici koja je održana u aprilu 2019. godine i zaključkom zadužio Vladu FBiH da predložene zakone pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru. Međutim, Prijedlog zakona koji je na dnevnom redu sjednice koja je zakazana za 26.01.2021. godine ne sadrži niti jedno rješenje koje je predložilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Shodno navedenom UPFBiH je na bazi rješenja iz teksta koji je sastavni dio inicijative 20+5+6, pripremilo amandmane na Zakon o stečaju. Više od 50 posto rješenja iz prijedloga UPFBiH podržano je od strane Međunarodne finansijske korporacije (IFC), a pripremi su učestvovali najveći domaći stručnjaci u ovoj oblasti. Predložena rješenja su upotpunosti u skladu sa direktivama Europske unije, harmoniziran sa zakonskim rješenjima koja su na snazi u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH te su po uzoru na zakone država članica EU i puno je bolje rješenje od onoga kojeg je predložila Vlada FBiH.

Udruženje je dostavilo pomenute amandmane te predložilo zastupnicima da amandmane preuzmu kao svoje, jer će se tako znatno poboljšati tekst zakona, koji će dovesti do poboljšanja trenutne situacije u praksi kada je u pitanju stečajni postupak.

Amandmane UPFBiH možete pročitati OVDJE.