Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH na javnoj raspravi o električnoj energiji

UPFBiH na javnoj raspravi o električnoj energiji
Na javnoj raspravi Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK) o Revidiranom nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije i Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača učestvovali su i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, odnosno direktor Mladen Pandurević i pravnica Jasmina Kurspahić.

Naime, FERK je u januaru ove godine usvojio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije, a o njemu je održana i opća rasprava. Razmatrajući tada zaprimljene komentare zainteresirane javnosti, FERK je ocijenio kako je potrebno neke odredbe suštinski izmijeniti, odnosno dopuniti, te je pripremio Revidirani nacrt.

Na pomenutoj sjednici usvojen je i Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača u cilju preciznije i lakše primjene pojedinih odredbi Pravilnika od svih sudionika u energetskom sektoru. Radi se, između ostalog, o izmijeni i dopuni pojedinih odredbi pravilnika vezanih za zaključivanje ugovora o korištenju distribucijske mreže i ugovora o opskrbi električnom energijom i načina plaćanja preuzetih obveza po istim.

Javna rasprava održana je 23. maja 2019. godine, a Udruženje će svoje primjedbe dostaviti u predviđenom roku, odnosno do 28. maja 2019. godine.