Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i SSS BiH potpisali Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama OKU za teritoriju FBiH

UPFBiH i SSS BiH potpisali Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama OKU za teritoriju FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH predložilo je i uputilo Savezu samostalnih sindikata BiH izmjene i dopune postojećeg Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH. Savez samostalnih sindikata BiH prihvatio je pregovore, te su predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović 20. decembra 2017. godine potpisali Protokol o vođenju pregovora za zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama OKU za teritoriju FBiH.

Protokol definiše principe, uslove i načine vođenja pregovora. Prema navedenom protokolu prvi sastanak pregovaračkih timova održat će se najkasnije do 15.01.2018. godine. Pregovori za zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora trebaju biti okončani najkasnije do 27. februara 2018. godine.

Socijalni partneri opredijeljeni su da će pregovore voditi u dobroj vjeri i uz međusobno uvažavanje, uz poštivanje dobre prakse kolektivnog pregovaranja i poštivanja načela efikasnosti i ekonomičnosti pregovora.