Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica „Tehnička asistencija za LEP-ove“

Radionica „Tehnička asistencija za LEP-ove“
Tokom analize stanja i trendova u razvoju LEP-ova u BiH Međunarodna organizacija rada u BiH utvrdila je nekoliko oblasti koje ostavljaju prostor za poboljšanja na nivou politika, organizacionog i institucionalnog razvoja i tehničku asistenciju naročito na nivou unapređenja postojeće strukture i instrumenata koordinacije, daljeg razvoja internih aspekata djelovanja LEP-a, ali i eksternih poput promocije, transparentnosti i sl., jačanje kapaciteta u oblasti divesificiranja izvora finansiranja i proširenje članstva u LEP-u uz učešće i drugih razvojnih aktera.

Potrebe su isto tako istaknute za  jasnijom  strukturom, procedurama, odgovornosti i zajedničkim procesom donošenja odluka, ali i  jačanjem kapaciteta upravljanja projektnim ciklusom, motivaciji, zajedničkoj viziji  i  timskom  radu, kao  i uspostavljanju efikasnih komunikacijskih alata i vidljivosti partnerskih akcija.

S tim u vezi, u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH 22. januara 2019. godine održana je radionica „Tehnička asistencija za LEP-ove" koju je vodila konsultantica na LEP-u Indira Prljača.

U radionici su učestvovali skoro svi partneri na Projektu „Promocija dulanog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije", odnosno predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, sarajevskih općina Novo Sarajevo i Novi grad, Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, kompanije Centrotrans i Ministarstva obrazovanja KS.

Na radionici, učesnici su imali priliku analizirati integrisani organizacioni model (IOM) sa pregledom unutrašnjih i vanjskih aspekata, upoznati se sa Instituciogramom čiji je cilj analiza sa fokusom na dalje umrežavanje, izgradnju vanjskih relacija i dugoročno institucionalno pozicioniranje, kao i kampanjom zagovaranja.