Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Promocija dualnog obrazovanja

Promocija dualnog obrazovanja

Dana 10. novembra 2017. godine održan je sastanak između Udruženje posodavaca u FBiH i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" koji bi zajednički trebali aplicirati na pilot projekat dualnog obrazovanja Međunarodne organizacije rada (ILO). Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, predstavnici općina Centar, Stari Grad, Novi Grad, Vogošća, Ilijaš, Trnovo i Ilidža te predstavnici Srednjoškolskog centra Vogošća i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, koji bi, ukoliko dođe do realizacije projekta, bili u svojstvu partnera.

Prisutni su razgovarali o načinima dualnog obrazovanja, koji je dio srednjeg obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi, kao i učenje kroz rad kod poslodavaca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije u skladu sa planom i programom nastave. Dualni model stručnog obrazovanja je sistem edukacije u kojem učenici stručnih škola pohađaju dio nastave redovno u školi, dok ostatak vremena provode na stručnoj praksi, koja se odvija u različitim kompanijama. Ovakav sistem obrazovanja postoji u razvijenim zemljama. Najuspešniji modeli su razvijeni u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a ovim se rješava problem nedostatka stručne radne snage.

„Učenje kroz rad" je organizovan proces tokom kojeg učenici, pod rukovodstvom i nadzorom u realnom radnom okruženju kod poslodavaca, stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u određenom zanimanju. Principi dualnog obrazovanja su jedanki uslovi za sve, usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada, pristup različitim područijima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja, sloboda izbora zanimanja, te partnerstvo između svih relevantnih organa. 

Procjena je da proces izrade projekta i ostvarivanja njegovih ciljeva nije lagan, te da treba prilagodiiti niz elemenata kao što je prilagođavanje nastavnih planova potrebama dualnog obrazovanja. Potrebno je osiguranje promocije ovog obrazovanja kroz specijalizirane urede i šaltere, edukacija trenera, opremanje kabineta prema vrsti obuke itd. Prvenstveno je planirana edukacija trenera za model dualnog obrazovanja, kao i edukacija nastavnika praktične obuke. Ukoliko aplikacija na ovaj projekat bude prihvaćena, trajao bi 12 mjeseci i trebalo bi da pokaže kako se na brz i efikasan način može osigurati funkcionisanje dualnog obrazovanja. Nakon toga, bili bi poznati efekti ovakve vrste stručnog obrazovanja i njegova mogućnost implementiranja u obrazovni sistem, što ima za cilj obezbjeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u odnosu na potrebe tržišta rada, s obzirom da je jedan od velikih problema sa kojima se poslodavci suočavaju „neatraktivnost" zanimanja, na šta ukazuju upisne statistike po kojim se broj đaka za određena zanimanja smanjuje iz godine u godinu.