Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Parlamentu FBiH upućene izmjene i dopune pet zakona

Parlamentu FBiH upućene izmjene i dopune pet zakona

Udruženje poslodavaca FBiH je 08. juna 2018. godine, s ciljem upućivanja u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, dostavilo klubovima zastupnika i klubovima Doma naroda, kao i predsjedavajućim oba doma Parlamenta FBiH prijedloge i izmjene pet zakona. Radi se o Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o fiskalnim sistemima, Zakonu o privatizaciji preduzeća, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, te o Zakonu o cestovnom prevozu.

Predložene izmjene i dopune podrazumijevanju bitno poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenje opterećenja rada, smanjenje sive ekonomije, povećanje konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, a doprinijet će i novom zapošljavanju na području Federacije BiH.

Udruženje je pripremilo izmjene i dopune zakona u skladu sa međunarodnim konvencijama, europskim direktivama i zakonodavstvom zemalja iz okruženja i Europske unije, a njihovo usvajanje pozitivno će uticati na cjelokupnu društvenu zajednicu.