Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto „Pravo lice trgovine u BiH – predrasude i realno stanje“

Okrugli sto „Pravo lice trgovine u BiH – predrasude i realno stanje“

U Mostaru je 09. aprila 2018. godine održan okrugli sto „Pravo lice trgovine u BiH – predrasude i realno stanje" na kojem se razgovaralo o potencijalima i izazovima s kojima se suočavaju poslodavci i djelatnici u sektoru trgovine.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH, Udruženja poslodavaca FBiH te ministar trgovine BiH Zlatan Vujanović sa saradnicima.

Cilj svih aktera u ovom sektoru je opstanak u poslovnom okruženju, stoga je, ističe ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović, potrebno poslodavcima, kroz smanjenje poreza i doprinosa, olakšati poslovanje. Pozvao je poslodavce da svoje primjedbe i sugestije za poboljšanje poslovnog ambijenta dostave Ministarstvu kako bi se pravovremeno moglo reagovati.

Predsjednica Sindikata trgovine i uslužne djelatnost djelatnosti BiH naglasila je da je dijalog između socijalnih partnera na zavidnom nivou, te da je potrebno stvarati pozitivniju sliku ovog sektora u javnosti i raditi na rušenju stereotipa.

Sekretar Udruženja poslodavaca FBiH Mersiha Jusić navela je da je potrebno poboljšati zakonska rješenja kako bi se unaprijedilo poslovanje, te da je Udruženje za 2018. godinu pripremilo 15 zakona koje će dostaviti Vladi, a koji su tiču poslovnog ambijenta.  

Nakon diskusije o prioritetnim pitanjima ovog sektora i iznešenih mišljenja o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju ključni akteri usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Ključni akteri iz ovog sektoru odlučni su da zajedničkim angažmanom pokrenu procese i inicijative koje će trgovinu koja u ukupnom GDP FBIH učestvuje sa 14,5% i koja zapošljava skoro 100 hiljada ljudi, učiniti reprezentativnim i poštivanja dostojnim sektorom u ukupnoj ekonomiji FBIH. 

2. Izazovi koje ovaj sektor ima ispred sebe su zajednički i oni utiču na generalno okruženje u kojem ovaj sektor djeluje ali i pojedinačno na svako od prioritetnih područja i pitanja.

3. Neka od bitnih oruđa u tim okvirima moraju biti socijalni dijalog te saradnja svih ključnih aktera.

4. Svi ključni akteri su saglasni da je opstanak u izezutno negativnom okruženju kao i rasterećenje privrede jedan od prvih koraka ka poboljšanju stanja u ovom sektoru.

5. Pravo na sindikalno organiziranje bi trebalo biti dodatno osigurano. Predstavnici STBIH su predložili da će pokrenuti Inicijativu prema Udruženju poslodavaca sa ciljem da organizovanje radnika u STBIH ne bude kamen spoticanja nego oruđe buduće saradnje socijalnih partnera u ovom sektoru.

6. Uređenje i monitoring statusa pijačnih trgovaca u FBIH je jedno od pitanja na kojem STBIH planira raditi te aktivno sarađivati kao i dosada sa Ministarstvom trgovine FBIH sa krajnjem ciljem da i ova populacijska grupa dobije svoj legalni radni status ali i članstvo u sindikatu.

7. STBIH se također nada da će u narednom periodu i u saradnji sa Ministarstvom trgovine pokrenuti inicijative kako bi se rad u dane praznika u FBIH stavio na dnevni red relevatnih institucija i organa i tretirao kao jedno od vrlo bitnih radničkih prava, posebno u ovom sektoru.

 

Nakon okruglog stola predsjedavajući pregovaračkih timova Udruženja poslodavaca i Sindikata poptisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine.