Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana XV proširena sjednica UO UPFBiH

Održana XV proširena sjednica UO UPFBiH
U prostorijama Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH u Zenici, održana je 18.07.2018. godine XV proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH. Sjednici su izuzev članova Upravnog odbora prisustvovali članovi delegacije poslodavca ESV-a, članovi UO Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona te poslodavci sa područja zeničko dobojskog kantona, kao i Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Nurđehan Šahinović.

Na sjednici se, između ostalog raspravjalo o pitanju „Šta poslodavci očekuju od vlasti". U okviru ove tačke poslodavci su diskutovali o 17 zakona koji su od značajnog interesa za poslodavce i za koje će poslodavci tražiti donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona. Upravni odbor je donio jednoglasnu odluku da je pet zakona koje je Udruženje poslodavaca FBiH uputilo u oba doma Parlamenta FBiH prioritetno i da na njihovom donošenju treba insistirati. Naime UPFBIH je uputilo Parlamentu FBiH prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenog osiguranja, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o privatizaciji preduzeća, Zakona o cestovnom prevozu i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Riječ je o zakonima za koje nije potrebna politička podrška, a čije izmjene i dopune nisu obimne te mogu ići u hitnu proceduru. Usvajanjem ovih prijedloga zakona, bitno bi se olakšalo poslovanje, smanjilo bi se opterećenje rada i siva ekonomija, povećale konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, te bi se doprinijelo novom zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za ovih pet zakona UPFBiH je već dobilo i podršku oba doma Parlamenta kao i od pojedinih stranaka.
Kada su u pitanju ostalih 12 zakona, UO je jednoglasno zaključio da će do kraja augusta biti pripremljene konačne verzije u formi zakona ili izmjene i dopune zakona koje će se uputiti izvršnoj i zakonodavnoj Vlasti.

Također UO je donio zaključak da je jedna od prioritenih aktivnosti,  a na kojoj rukovodstvo UPFBiH treba insistirati i lobirati kod vladajućih stranaka su usvajanje inicijativa koje je pokrenulo UPFBiH:
  • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Vlade FBiH;
  • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH;
  • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika doma naroda Parlamenta FBiH;
  • Primjedbe u formi amandmana na Prijedlog Uredbe o procjeni uticaja propisa;
  • Inicijativa za izmjene i dopune Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH;
  • Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH.

Upravni odbor je također razmatrao inicijativu Privredne komore FBIH za povrat uplaćenih sredstava na ime carine za uvoz mašina i opreme za proizvodnju, te dao podršku navedenoj inicijativi, kao i donio Odluku o imenovanju člana i zamjenika člana Interresorne radne grupe u vezi izrade Trećeg periodičnog izvještaja BiH po Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.