Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana V proširena sjednica UO UPKS

Održana V proširena sjednica UO UPKS
Peta proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održana je 05. septembra 2018. godine u prostorijama kompanije Centrotrans-eurolines d.d.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećim tačkama dnevnog reda:
1. ”Mogućnosti sufinansiranja poslodavaca kroz programe mjera zapošljavanja Službe za
     zapošljavanje Kantona Sarajevo"
2. Informacija o amandmanima na Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS
    i Prijedlog zakona o policijskim službenicima KS
3. Informacija o radu radne grupe za utvrđivanje načina obračuna naknade za prikupljanje, odvoz
    i deponovanje komunalnog otpada za pravna lica
4. Informacija o aktivnostima Udruženja poslodavaca u FBiH
a) Tekst obraćanja UPFBiH političkim stranakama "Šta poslodavci očekuju od Vlasti ?”
b) Informacija o kolektivnom pregovaranju za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora

Na sjednici je direktor Zavoda za zapošljavanje KS Muhamed Bekto predstavio program „Mogućnosti sufinansiranja poslodavaca kroz programe mjera zapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo". Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji. Poticajne mjere i ciljne grupe odnose po ovom pozivu su: Prvo radno iskustvo 2018,  Prilika za sve 2018, Zapošljavanje žena 2018, Periodično zapošljavanje 2018, Doprinos 500 – 2018 i Javni radovi 2018. Bekto je pozvao poslodavce da se putem web aplikacije prijave na javni poziv.

Nadalje, članovi Upravnog odbora raspravljali su o Nacrtu zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS i Prijedlogu zakona o policijskim službenicima KS. Udruženje poslodavaca KS je pripremilo amandmane, te će o njima biti raspravljano na Ekonomsko-socijalnom vijeću KS.
 
Što se tiče informacije o aktivnostima radne grupe za utvrđivanje načina obračuna naknade za prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada za pravna lica, član radne grupe Zlatan Dedić istakao je da treba insistirati na principima i načinu metodologije odvoza smeća, te da se o  cjenovniku raspravlja i pregovara sa predstavnicima Vlade KS, a ne sa  KJKP „RAD". Cijena bi se trebala određivati po volumen, a ne kvadratnom metru, dodao je Dedić.

Članovi Upravnog odbora UP KS su dali svoju potpunu podršku inicijativi UP FBiH „Šta poslodavci očekuju od vlasti", kao i kolektivnom pregovaranju za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.

Na samom kraju sjednice predsjednik UO Safudin Čengić naveo je da Udruženje poslodavaca KS treba intezivirati rad na traženju poslovnih prostorija, te da će od Vlade KS tražiti da se Udruženju obezbijedi navedeni prostor.