Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH

Održana IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH

U prostorijama Inside by Ećo 17.07.2017. godine održana je IX proširena sjednica Udruženja poslodavaca FBiH na kojoj se diskutovalo o nacrtima zakona o doprinosima, porezu na dobit i računovodstvu i reviziji, kao i o Inicijativi o ukidaju fiskalnih kasa u veleprodaji.


Nacrt zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević je upoznao članove UO UP FBiH i ostale prisutne sa Amandmanima na Nacrt Zakona o doprinosima.

Navedene primjedbe u amandmanima se odnose na lošu formulaciju pojmova i nedostatak definicija ključnih izraza u Zakonu, neprecizan obračun dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja s uvećanim trajanjem, previsoke stope za obračun doprinosa, nesrazmjerne zakonske kazne i prevelik raspon između njih.

Također i u Nacrtu zakona o porezu na dohodak ključni problemi su loša formulacija pojmova i nedostatak definicija ključnih izraza u Zakonu. Zatim, jedan od bitnih amandmana je smanjenje stope po kojoj se oporezuje dohodak od ulaganja kapitala po osnovu dividendi/udjela u dobiti sa 20 posto na deset posto, te da se primjena principa blagajne ne može koristiti u slučaju oporezivanja dohotka od ulaganja kapitala po osnovu dividendi/udjela u dobiti. Dalje primjedbe se odnose i na visoku stopa poreza na dohodak, neophodnost povećanja prihoda koji ne ulaze u osnovicu poreza na dohodak po osnovu školarine, stipendiranja, troškova prakse i obrazovanja učenika, te naknade troškova volontiranja, jer će se time omogućiti veća ulaganja u jako bitan segment društva, nesrazmjerne zakonske kazne i prevelik raspon između njih.

Član UO Safudin Čengić je predložio da se u amandmanima obavezno ugradi član koji definiše kažnjavanje odgovorne osobe u instituciji u slučaju nepravilne primjene Zakona. Također je predložio da se u kaznenim odredbama predvidi zatezna kamata u slučaju kašnjenja za povrat pretplaćenih sredstava isto kao što je predviđena zatezna kamata za kašnjenje uplate doprinosa.

Zaključeno je da će Stručna služba UPFBiH opravdane primjedbe ugraditi u tekst, te sazvati sastanak Pravnog i Ekonomskog savjeta kako bi se razmotrili amandmani na Nacrt zakona o doprinosima i Nacrt zakona o porezu na dohodak. Konačna verzija amandmana na pomenute zakone koje pripremi Pravni i Ekonomski savjet UP FBIH će se dostaviti svim članovima UPFBIH na dodatne sugestije.

 

Nacrta Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Predsjednik UO UP FBiH Adnan Smailbegović istakao je da su na sjednice ESV-a na kojoj su razmatrani amandmani UPFBIH usvojena dva najvažnija amandmana - na član kojim se propisuju obaveznici revizije i na član koji definiše utvrđivanje naknade za reviziju.

Otvorena je diskusija po ovoj tačci dnevnog reda u kojoj su učestvovali svi prisutni. Milenko Čolak je iznio konkretne primjedbe vezano za član 37. i član 121. koji se odnosi na važenje licenci za ovlaštene revizore.

Zaključeno je da će Stručna služba uvrstiti nove prijedloge, te novi tekst amandmana dostaviti Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH i Ministarstvu finansija FBiH.

 

Inicijativa o ukidanju fiskalnih kasa

Predlagač Inicijative o ukidanju fiskalnih kasa u veleprodaji Ibrahim Meškić, upoznao je članove UO UPFBiH i ostale prisutne sa navedenom inicijativom.

Naime, u ranijem periodu Republika Srpska je izvršila ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji (Sl. glasnik RS 65/14) i na taj način u velikoj mjeri rasteretila svoje poslodavce. Također, proširila je broj kategorija u maloprodaji koji mogu ukinuti fiskalne kase. Po ovom pitanju u FBiH do sada nije ništa urađeno i samim tim narušen je princip ravnopravnosti poslovnih subjekata u jedinstvenom tržišnom sistemu jedne države, jer FBiH i dalje ostaje pod pritiskom fiskalizacije u svakom domenu.

Cilj ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji u FBIH je postizanje principa ravnopravnosti na tržištu jedne države, jer se poslodavci u Republici Srpskoj nalaze u povlaštenom položaju u odnosu na poslodavce iz FBIH.

Tokom diskusije Senid Gerin je istakao da je potrebno razmotriti pitanje uređivanja sistema fiskalizacije. Naglašava da se ne mora nužno ići na ukidanje fiskalnih kasa već dobro urediti sistem. Naveo je primjer dobre prakse u Hrvatskoj, te da se razmotri da se umjesto preko fisikalne kase ide na tehnologiju sa fisklanim uređajima na principu Hrvatske. Strategija informacionog društva 2004-2010 je to predvidjela.

Upravni odbor je ovu Inicijativu ocijenio opravdanom. Zadužuje se Stručna služba da ovo pitanje dodatno izanalizira i argumetovano pripremi konačan tekst. U konačan tekst je potrebno ugraditi i primjedbe Senida Gerina. Nakon toga inicijativa će biti upućena nadležnim institucijama.


Tekuća pitanja

 

Razmatranje Inicijative za izmjenu Zakona o privatizaciji

Cilj ove inicijative je zaštita kupca kod male privatizacije. Inicijativa se odnosi na izmjene člana 27. i člana 28. sa prijedlogom da se Ugovoru o privatizacije daje snaga izvršne isprave. UO je dao podršku za pokretanje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o privatizaciji.

 

Prijedlog Safudina Čengića za poboljšanje rada UPFBiH

Safudin Čengić je istakao zabrinutost sa opterećenjima poslovanja u Federaciji BiH. Vlada je od usvajanja Reformske agende donijela 15 zakonskih i podzakonskih akata koja su dodatno opteretile poslovanje privrednih subjekata i prijedlog je da Upravni odbor UP FBiH zauzme jasan stav kojim će se izraziti nezadovoljstvo Udruženja poslodavaca što Vlada ne poduzima potrebne mjere za smanjenje opterećenja poslovanja u Federaciji BiH. 

Ovo se posebno odnosi na to da je uspjeh reformi postizanje „neutralnog efekta", odnosno da se neće dodatno opteretiti poslovanje u Federaciji BiH. U prethodnih nekoliko godina se kroz razne publikacije i istraživanja isticala neodrživost opterećenja koja su uvedena kroz fiskalne ili parafiskalne namete, zatim povećanje stope PDV-a, te na dodatnu akcizu na gorivo.

Prijedlog Safudina Čengića je podržan.