Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana III redovna sjednica Izvršnog odbora UPFBiH

Održana III redovna sjednica Izvršnog odbora UPFBiH

U četvrtak 03. maja 2018. godine u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH održana je III redovna sjednica Izvršnog odbora. Nakon usvajavanja Zapisnika sa prethodne sjednice, članovi Izvršnog odbora razmatrali su inicijative i amandmane Udruženja.

 
 

Razmatranje Prednacrta zakona o Izmjenama i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

Amandmani Udruženja poslodavaca FBiH na Prednacrta zakona o Izmjenama i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba su jednoglasno usvojeni.

Glavna primjedba u formi amandmana je da UPFBiH zahtjeva da Zakon omogući učešće socijalnih partnera u Upravnom odboru Federalnog zavoda za zapošljavanje. Udruženje poslodavaca ističe da je krajnje vrijeme da se pitanje delegiranja predstavnika poslodavaca i sindikata u organe vanbudžetskih institucija zakonoski reguliše i u Federaciji BiH, kako Federacija BIH ne bi bila jedina u okruženju, a i šire, koja takvo jedno važno pitanje još uvijek nije regulisala.

Usvajanjem predloženih izmjena naše zakonodavstvo bi se usaglasilo sa odredbama Konvencije ILO broj 102, koju je naša država ratifikovala. Konvencija je time postala sastavni dio našeg pravnog sistema i ima jaču pravnu snagu od nacionalnog zakonodavstva.

Također, primjedbe UPFBIH se odnose na nametanje obaveze poslodavcu da Službi za zapošljavanje dostavi pisanu obavijest o radnicima za čijim radom je prestala potreba, a koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu, direktivama Europske unije i Europskom socijalnom poveljom.

Dalje, predloženo uvođenje obaveze poslodavcu da dostavlja Službi za zapošljavanje potrebu za radnicima, nije u skladu sa europskim direktivama i uredbama iz oblasti zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, Europskom socijalnom poveljom i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, te zahtjevamo da se ta obaveza briše iz Zakona.

Na kraju ali ne manje bitno, potrebno je urediti pravo na zdravstveno osiguranje nezaposlenim osobama. Postojeće zakonsko rješenje prema kojem pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlene osobe koje se prijave na Zavod za zapošljavanje u zakonski propisanim rokovima dovodi do raznih zloupotreba. Većina osoba na Zavodu za zapošljavanje je samo kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. Udruženje poslodavaca FBiH predlaže da po uzoru na rješenja susjednih zemalja i zemalja Europske unije obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje preuzme Zavod za zdravstveno osiguranje, ili da Služba za zapošljavanje plaća doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje za vrijeme ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Služba za zapošljavanje treba da bude posrednik između poslodavca i osobe koja aktivno traži posao, a ne ustanova u koju će se nezaposleni prijavljivati kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje, pri čemu uopće nemaju namjeru da se zaposle.

 

Omogućiti Udruženju poslodavaca FBiH da daje mišljenje o svakom propisu koji je u proceduri,  a koji je od značaja za poslovni ambijent

Udruženje poslodavaca FBiH je jednoglasno donijelo Odluku za pokretanje Inicijative za izmjene podzakonskih akata kojim će se omogućiti Udruženju poslodavaca FBiH da daje mišljenje o svakom propisu koji je u proceduri,  a koji je od značaja za poslovni ambijent.

U tom smilsu UPFBIH će pripremiti i nadležnim institucijama uputiti Inicijative za izmjene:

1.     Poslovnika o radu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH;

2.     Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH;

3.     Poslovnik o radu Vlade FBiH

4.     Uredba o procjeni utjecaja propisa;

5.     Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa FBiH.

 

Inicijativa za Iizmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Na sjednici Izvršnog odbora usvojena je odluka o pokretanju Inicijative za za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Navedenim izmjenama predlaže se da se u Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u unese odredba kojom će se jasno definisati obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima. Također, predlaženo je da se definiše da se porezna osnovica za obračun PDV-a za prevoz na teritoriji BiH i za domaće i strane prevoznike obračunava na isti način. S tim u vezi, predlaženo je da se porezna osnovica za obračun PDV-a za izvršene međunarodne prevoze putnika na teritoriji BiH obračunava kao i u svim državama u regionu i Europi. Na taj način i domaći i strani prevoznici će imati jednak tretman i biti konkurentni na tržištu. Također, predlaženo je da se u Bosni i Hercegovini za obračun PDV-a za izvršene međunarodne prevozne putnika na teritoriji BiH za bh. prevoznike primjenjuju ista pravila kao u zemljama regiona i zemljama Europske unije.

U izmjenama i dopunama su sadržane i odredbe za izmjenu člana 94. i člana 95. Pravilnika koje je Udruženje već nekoliko puta iniciralo a koje se odnose na povrat PDV-a. Navedene izmjene su uslov za uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa zemljama EU. Izmjenom člana 94. Pravilnika omogućio bi se povrat PDV-a bh. kompanijama iz Hrvatske, Slovenije, Švajcarske, Italije, Mađarske, Češke i dr. Također, povrat inostranog PDV-a za bh. kompanije bi donio benefit od 100 miliona KM na godišnjem nivou. Benefit bi uživale sve privredne grane, a najveći benefit bi imale bh. kompanije iz oblasti izvoza, međunarodnog transporta i  telekomunikacija. Povrat PDV-a bi povećao konkurentnost privrede BiH, a to bi se na posredan način efektiuralo na povećanje budžetskih prihoda BiH.

 

Gransko pregovaranje za djelatnost finansija, metalne industrije, tekstilne kožarko-prerađivačke i gumarske industrije te industrije hemije i nemetala

Izvršni odbor je zaključio da će i u narednom periodu intenzivno raditi na potpisivanju granskih kolektivnih ugovora uključujući i kolektivne ugovore za koje ne postoji reprezentativni sindikati.

Posebno valja napomenuti da je Izvršni odbor, vezano za KU za djelatnost proizvodnje i prerade metala imajući u vidu trenutnu situaciju gdje postoje suprotstavljena mišljenja pregovaračkog tima i većine članova UPFBiH iz oblasti metalne industrije, donio Odluku kojom se predlaže da se organizuje Skupština Grupacije poslodavaca za djelatnost metalne industrije koja će se izjasniti o daljem nastavku pregovora.

 

Knjiga grafičkih standarda UPFBiH

Izvršni odbor je jednoglasno donio Odluku o usvajanju Knjige grafičkih standarda Udruženja poslodavaca FBiH, s ciljem poboljšanja vizeulnog identiteta i stvaranja u javnosti harmoničke slike o Udruženja.

Vizuelni identitet označava kompletno grafičko rješenje identiteta kompanije/institucije s ciljem da se stvori pozitivna slika u javnosti, poboljša komunikacija i razumijevanje same organizacije i njene ciljane javosti. Osnovna karakteristika korporativnog identiteta je jedan stil koji se prepoznaje u svakom njegovom elementu.

Knjiga grafičkih standarda sadrži skup standardiziranih smjernica koje je potrebno poštovati pri upotrebi primarnih i sekundarnih grafičkih, vizualnih i drugih elemenata neke organizacije. Smisao ovih smjernica je osiguranje dosljednog izgleda u javnosti, čime se učvršćuje imidž organizacije ili branda.

 

Ugovori o saradnji sa Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo i DL TRGOVINA d.o.o Mostar

Izvršni Odbor je jednoglasno donio Odluku o potpisivanju  Memoranduma o saradnji UPFBiH i Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo te Ugovora o poslovnoj saradnji sa DL TRGOVINA d.o.o Mostar.

Memorandumom je predviđena saradnja u okviru projekta Finance and Business Summit, koji će biti održan u Sarajevu 15. maja 2018. godine, a nevedenim ugovorom sa DL Trgovina omogućuje se besplatna reklama u Dnevnom listu, a kroz projekat „Moj proizvod".