Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak pregovaračkih timova za vođenje pregovora i zaključivanje kolektivnih ugovora

Održan sastanak pregovaračkih timova za vođenje pregovora i zaključivanje kolektivnih ugovora
Sastanak predsjednika pregovaračkih timova za vođenje pregovora i zaključivanje kolektivnih ugovora održan je 22. jula 2021. godine putem Zooma, s ciljem zauzimanja zajedničkih stavova i priprema za pokretanje aktivnosti za otvaranje pregovora za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući i članovi timova za vođenje pregovora i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala za teritoriju FBiH, Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine za teritoriju FBiH, Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije, Kolektivnog ugovora za djelatnost građevinarstva,  Kolektivnog ugovora za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH, Kolektivnog ugovora za djelatnost prometa, te Kolektivnog ugovora za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i industrije obuće

Sastanku su ispred UPFBiH prisustvovali predsjednik i direktor Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević te sekretar Mersiha Jusić.
 
Na sastanku su članovi upoznati o ogromnim pritiscima od strane Vlade, pojedinih ministarstava i političkih stranaka, javnosti i drugih subjekata u vezi sa povećanjem minimalne plaće. 

Na sastanku je zaključeno da će, prije početka pregovora Udruženje poslodavaca u saradnji sa predsjednicima pregovaračkih timova izuzev Pregovaračkog tima za vođenje pregovora i zaključivanje KU za djelatnost proizvodnje i prerade metala koji je već otpočeo pregovore, sačiniti prijedlog KU koji će biti osnova za pregovore, te da će nakon sačinjavanja teksta predsjedavajući pregovaračkih timova organizovati sastanak sa članovima pregovaračkog tima i nakon usaglašavanja teksta otvoriti pregovore. Stručna služba UPFBiH će svim predsjedavajućim pregovaračkih timova biti na raspolaganju za svu potrebnu administrativnu i stručnu pomoć.