Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak Fokus grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH

Održan sastanak Fokus grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH
Sastanak Fokus grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH održan je 19.07.2021. godine. Fokus grupa osnovana je u sklopu projekta "Poslovanje bez korupcije" kojeg implementira Udruženje poslodavaca FBiH, a čine je predstavnici kompanija Ataco, Centrotrans, Transtrurist, Violeta, Hercegovinavino, Sarajevski kiseljak i PricewaterhouseCoopers.

Kako su dosadašnje antikoruptivne aktivnosti nepravedno izostavile uključivanje poslovne zajednice koja je često u interakciji s javnim sektorom, a koja je ujedno i najveća žrtva korupcije, projektom se želi povećati stepen učešća poslodavaca u borbi protiv korupcije s ciljem jačanja integriteta privatnog sektora, povećanja sigurnost poslovanja i smanjenja sistemskih rizika.

Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ogledaju se u sljedećem:

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Sl. glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 89/17) propisuje da tehnički pregled vozila može da bude redovni, preventivni i vanredni. Prema istom zakonu, preventivnom tehničkom pregledu vozila dužna su se podvrgnuti vozila koja se daju u najam (rentala vozila), vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih materija te teretna i priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7.500 kg.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila („Službeni glasnik BiH", broj: 33/19 i 29/20) na isti način propisuje obavezu vršenja preventivnih tehničkih pregleda.

Međutim, Zakon o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH", br: 28/06, 02/10 i 57/20) u članu 8. propisuje da se javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe može vršiti samo ako je na motornom i priključnom vozilu obavljen preventivni tehnički pregled u skladu sa posebnim pravilnikom i ako je pri tome utvrđeno da je vozilo ispravno. Dalje, u istom članu je propisana obaveza vršenja dnevnog i periodičnog preventivnog tehničkog pregleda koji su detaljno razrađeni Pravilnikom koji je donio federalni ministar. S tim u vezi, Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila FBiH („Službene novine FBiH", broj: 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10) propisana je obaveza vršenja preventivnih tehničkih pregleda za teretna vozila čija masa ne prelazi 7.500 kg.

Dakle, trenutno postoji kolizija između državnih i entitetskih propisa u pogledu preventivnog tehničkog pregleda za teretna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7.500 kg. Državni propisi ne propisuju obavezu vršenja preventivnog tehničkog pregleda za takva vozila, a prema federalnim propisima ta obaveza postoji.

Prema članu 255. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH postoji obaveza entitetskih nadležnih organa da svoje propise usklade sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. Nakon više od četiri godine federalni propisi nisu promijenjeni i usklađeni sa ovim izmjenama, a posljedica toga je da dvije odredbe istu stvar regulišu na različite načine. Zbog toga su poslovni subjekti izloženi novčanim kaznama, jer inspektori mogu da biraju koji će propis primijeniti i da li će kazniti subjekat nadzora zbog toga što nije izvršio preventivni tehnički pregled. Takva diskrecija ostavlja prostora za koruptivne radnje.

Usvajanjem predložene izmjene neće se ostaviti mogućnost da inspekcijski organi provode nadzor po različitim međusobno neusklađenim zakonima i da imaju mogućnost da primjene ili jedan ili drugi, odnosno da biraju da li će kazniti subjekat nadzora, ili ne.

Prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH usklađen je sa zakonodavstvima država regiona. Također, u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu ne postoji obaveza vršenja preventivnih tehničkih pregleda čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7.500 kg, a to znači da su privrednici u Federaciji stavljeni u nepovoljan položaj u odnosu na privrednike u RS-u i Brčko Distriktu.

Članovi fokus grupe jednoglasno su podržali prijedlog UPFBiH, a eventualne sugestije ili primjedbe dostaviti će u pisanoj formi do datuma definisanog na sastanku. Zaključci koje je usvojila fokus grupa bit će smjernice za rad Stručnog tijela koje će biti zaduženo za izradu finalnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu FBiH.