Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objaveljen Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava

Objaveljen Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava "Poticaj razvoju male privrede” u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava subjekata male privrede sa područja Kantona Sarajevo u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova) i sufinansiranje programa/projekata.

Kako se navodi u Javnom pozivu, u planu je sufinansiranje za sljedeće programe:

1. Subvencioniranje (refundiranje) troškova kamata po preuzetim kreditima – Ukupan iznos 400.000,00 KM.
2. Poticaj za tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete – Ukupan iznos 250.000,00 KM
3. Poticaj za unaprjeđenje poduzetništva obrtnika – Ukupan iznos 50.000,00 KM
4. Poticaj start up subjektima male privrede – Ukupan iznos 150.000,00 KM
5. Poticaj razvoja ženskog preduzetništva – Ukupan iznos 150.000,00 KM

Prednost prilikom izbora korisnika imaju privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a posebno izvozno orijentisani subjekti male privrede, te privredni subjekti koji posluju u strateškim privrednim granama za Kanton Sarajevo.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu.