Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH podržalo inicijativu Udruženja za rješavanje neusklađenosti propisa koji tretiraju deklaracije proizvoda

Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH podržalo inicijativu Udruženja za rješavanje neusklađenosti propisa koji tretiraju deklaracije proizvoda

U prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH 18. septembra 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima dm drogerie markt BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na temu neusklađenosti propisa koji tretiraju deklaracije proizvoda u dva bh. entiteta. Sastanku su ispred dm-a prisustvovale Admira Isaković i Selma Idrizović, pomoćnik ministra Dragan Milović, šef Odsjeka za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju Samir Sabljica, sekretar Udruženja Mersiha Jusić i pravnica Jasmina Kurspahić.

Sastanak je održan s ciljem da se zajednički nađe rješenje za probleme sa kojima se susreću poslodavci na teritoriju FBiH koji se bave prodajom kozmetičkih proizvoda zbog neusklađenosti entitetskih zakona. Na sastanku su se analizirali sljedeći propisi: Zakon o zaštiti potrošača BiH, Zakon o zaštiti potrošača u RS-u, Zakon o predmetima opšte upotrebe u RS-u i Pravilnik o bezbjednosti predmeta široke potrošnje u RS-u.

Naime, prema važećim zakonima u BiH, FBiH i RS poslodavci u Federaciji moraju na različite načine deklarisati proizvode. Način na koji se deklarišu proizvodi u većem bh. entitetu nije prihvaćen od strane inspekcijskih organa na području RS-a i obratno. Zbog toga se kompanije susreću sa velikim problemima i gubicima. Poslodavac koji posluje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, za koje smatramo da je jedinstveno ekonomsko područje, mora poštovati različite propise, tako da ima obavezu da jedan proizvod posebno deklariše za RS, a posebno za FBiH. Nema mogućnost da ima jedinstvenu deklaraciju na osnovu koje će proizvod biti u upotrebi na cijeloj teritoriji BiH.

Zbog svega navedenog, kompanije trpe velike gubitke, jer su u obavezi da imaju posebna skladišta za robu na području RS-a, a posebna skladišta za robu na području Federacije. Neke od kompanija su vodile i sudske sporove zbog različitog tumačenja zakonskih propisa kojima se regulira ova materija, što iziskuje dodatne sudske troškove.

Predstavnici Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa BiH su podržali Udruženje poslodavaca FBiH u rješavanju ovog problema te je zaključeno da se mora što hitnije pronaći rješenje za navedeni problem.

Dogovoreno je da se organizira zajednički sastanak sa predstavnicima kompanija koje se susreću sa ovim problemom, predstavnikom iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, glavnim federalnim tržišnim inspektorom i nadležnim federalnim ministarstvom za donošenje propisa koji reguliraju predmete opšte upotrebe u Federaciji.

Na ovaj način će se pronaći najbolji i najbrži pravci djelovanja kako bi privrednici u BiH imali uštede na troškovima prevođenja deklaracija, etiketiranja proizvoda i skladištenja, što bi u konačnici rezultiralo i na smanjenje nabavne cijene robe, odnosno potrošačkih cijena.