Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH prihvatilo prijedloge UPFBiH na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i na pravilnike iz oblasti zaštite na radu

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH prihvatilo prijedloge UPFBiH na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i na pravilnike iz oblasti zaštite na radu
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH prihvatilo je primjedbe UPFBiH na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Naime, Udruženje je ovom ministarstvu dostavilo svoje konkretne primjedbe u formi amandmana na Nacrt a kako bi se poboljšao konačan tekst zakona. Usvajanjem primjedbi UPFBiH omogućuje se da poslodavce predstavljaju ozbiljne organizacije, osigurava se objektivan pristup, garantuje poštivanje slobode udruživanja odnosno pravo na organizovanje, te stvaraju uslovi za vođenje kvalitetnog i jakog socijalnog dijaloga, te kolektivnog pregovaranja na svim nivoima.

Također, isto ministarstvo je prihvatilo primjedbe Udruženja i na Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, o sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, Pravilnik o sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Primjedbe Udruženja su ugrađene u konačne tekstove Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i pomenutih pravilnika i kao takvi bit će upućeni u parlamentarnu proceduru.