Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete KS raspravljalo o izmjenama Zakona o turizmu KS i Zakona o šumama KS

Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete KS raspravljalo o izmjenama Zakona o turizmu KS i Zakona o šumama KS Na trećem sastanku Koordinacionog tijela za parafiskalne namete KS, održanom 18. juna 2019. godine, članovi su ponovno razmatrali inicijative Udruženja poslodavaca KS za izmjene Zakona o turizmu KS i Zakona o šumama KS.

Naime, na prethodnim sastancima Koordinacionog tijela razmatrana je Inicijativa Udruženja poslodavaca KS za izmjene Zakona o turizmu Kantona Sarajevo. U cilju sačinjavanja potpune analize sa relevantnim podacima Ministarstvo privrede KS dobilo je zaduženje da prikupi podatke na osnovu čega su određene ”sa turizmom neposredno povezane djelatnosti” i na osnovu čega je izmjenama i dopunama Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo iz 2018. godine proširena lista djelatnosti obaveznih članova Turističke zajednice, kao i da u saradnji sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, a uzimajući u obzir da ista nije budžetski korisnik, sačini fiskalnu procjenu izmjena Zakona na budžet Turističke zajednice te predloži modele eventualnog smanjenja stope članarine Turističkoj zajednici.

Međutim, Turistička zajednica Ministarstvu privrede nije dostavila povratne informacije koliko su pravna lica opterećena u okviru ukupnog iznosa koji se prikuplja od članarine, zbog čega se nije mogla sačiniti fiskalna procjena eventualnih izmjena Zakona.

Predstavnici Ministarstva finansija su na današnjem sastanksu konstatovali da će izmjena člana u kome se riječ prihod zamjenjuje sa riječju dobit kao porezna osnovica imati značajan efekat na prihode Turističke zajednice, ali zbog nedostatka povratne informacije od strane Turističke zajednice nije moguće taj efekat precizno utvrditi.

Član Koordinacionog tijela ispred Udruženja poslodavaca KS Zlatan Dedić je inicirao da se Inicijativa Udruženja poslodavaca KS proslijedi Vladi na razmatranje i donošenje konačnog Zaključka kojim će zadužiti Turističku zajednicu da se uključi u aktivnosti izmjene Zakona. Inicijativa Udruženja poslodavaca osim izmjena osnovice, podrazumjeva i izmjene vezano za poreske obveznike.

Nadalje, donesen je zaključak da se prema Vladi KS uputi Inicijativa Udruženja poslodavaca KS za izmjenu Zakona o šumamam KS u kojoj su predložene smanjenje stope naknade za korištenje opšte korištenje funkcije šuma sa 0,07 posto na 0,05 posto ili ukidanje naknade za korištenje opšte korisne funkcije šuma, s ciljem da Vlada KS odabere jednu od razmatranih opcija i zaduži Ministarstvo privrede KS da pokrene proceduru izrade Izmjene I dopune Zakona o šumama KS.