Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javni poziv za poticaj razvoja male privrede u KS

Javni poziv za poticaj razvoja male privrede u KS
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prijave se podnose direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo objavljeni su potpuni tekst Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu i Prijavni obrazac za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom. Obavještenje će biti objavljeno i u dnevnim listovima "Oslobođenje" i "AVAZ” dana 27.05.2019.godine.