Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Izabrano novo rukovodstvo Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Izabrano novo rukovodstvo Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Na IV izbornoj skupštini Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održanoj 19. decembra 2017. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu predstavljene su aktivnosti i rezultati rada Udruženja u protekloj godini, kao i program rada za period 2017 – 2021 godina.

Među najznačajnijim aktivnostima Udruženja u periodu od 2014. do 2017. izdvojeni su: priprema hitnih ekonomskih mjera za izlazak iz krize, inicijativa za jačanje saradnje sa Uredom gradonačelnika, prezentiranje stvarnih šteta nastalih kao posljedica demonstracija, prijedlog za pomoć firmama koje imaju direktnu posljedicu od demonstracija, te inicijativa za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Udruženje je u prethodnom period, kroz Ekonomsko-socijalno vijeće KS, napravilo značajne pomake u domenu promocije poduzetništva, stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, kao i aktivnog zastupanja interesa poslodavaca.
 

„Moram istači da smo sa poslodavcima ostvarili izuzetan socijalni dijalog. Tražimo od Vlade da svojom ekonomskom politikom olakša poslovanje, jer bez poslodavaca i realnog sektora nema napretka", kazao je član Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata sarajevskog kantona u ESV-u Faruk Bešlagić.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević istekao je da kantonalno udruženje i njezini članovi aktivno rade na poboljšanju poslovnog ambijetna.

„Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo je organizacioni dio federalnog udruženja. Neophodno je shvatiti značaj ovakvih organizacija i njenog uticaja na društvo. Poslodavci su oni koje pune budžete, ostvaruju novo zapošljavanje i važan su faktor ekonomskog razvoja", kazao je Pandurević.

Na Skupštini je usvojen novi Statut kojim su detaljnije definišu određene odredbe, te uvode, pored postojećeg Upravnog odbora, novi organi upravranja – Izvršni odbor i direktor.

Izabrano je i novo rukovodstvo Udruženja. Za predsjednika Upravnog  odbora na period od godinu dana imenovan je Safudin Čengić,  generalni direktor i suvlasnik Centrotrans Eurolinesa. Trenutno je član Upravnog i Izvršnog odbora UP FBiH i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća KS, obnašao je funkciju potpredsjednika i predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH. U dosadašnjem radu dodijeljena mu je Šestoaprilska plaketa Grada Sarajeva, Zlatna plaketa Internacionalne lige humanista, 2006. godine izabran je za menadžera godine u BiH, a dobitnik je i mnogih drugih priznanja.

Novi predsjednik Skupštine je Nijaz Skenderagić, istaknuti bh. privrednik čiji se dugogodišnji angažman u poslovnoj zajednici ogleda kroz brojne uspjehe. Suvlasnik je firme ATACO i član UO UPFBiH.

Imenovan je Upravni odbor od sedamnaest i Izvršni odbor od sedam članova. Članovi Izvršnog upravnog odbora su ujedno i članovi Upravnog odbora. Također, imenovani su članovi i zamjenici članova u Ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo.