Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Inicijativom Udruženja poslodavaca KS, od 2020. ukida se naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Inicijativom Udruženja poslodavaca KS, od 2020. ukida se naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Šesta sjednica Koordinacionog tijela za parafiskalne nemete u Kantonu Sarajevo održana je 01. novembra 2019. godine na kojoj se raspravljalo o Izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama i smanjenju naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Ministar finansija KS Amel Kovačević je istakao da je potrebno jasno definisati korake suda vezano za naplatu sudskih taksi te uspostaviti registar potraživanja u Kantonu Sarajevo u sklopu kojeg će biti registar neplaćenih sudskih taksi, a koji će se uspostaviti i voditi u Ministarstvu finansija. Takav registar bio bi osnova za bilo kakvu komunikaciju sa pravnim i fizičkim licima u Kantonu Sarajevo.

Predstavnik Udruženja poslodavaca KS Suad Ećo napomenuo je da su na Upravnom odbora Udruženja razmatrani radni materijal za sjednicu Koordinacionog tijela za parafiskalne namete u KS te da je zaključeno da je potrebno da se izmjenama predmetnog zakona obuhvati što više tarifnih brojeva.

Izmjene i dopune zakona o sudskim taksama upućene su radnoj grupi koju čine predstavnici općinskih i kantonalnih sudova na razmatranje.

Također, ministar finansija je obavijestio prisutne da je u vezi ranije upućene inicijative Udruženja poslodavaca KS za smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, zaključkom Vlade pokrenuta aktivnost za izmjene Zakona o šumama u KS i da će pomenuta naknada biti ukinuta od 2020. godine, a da će se upravljanje šumama finansirati iz Budžeta Kantona Srajevo.