Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo inicijativu za pokretanje pregovara za zaključivanje KU za proizvodnju i preradu metala u FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo inicijativu za pokretanje pregovara za zaključivanje KU za proizvodnju i preradu metala u FBiH

Početkom februara održan je sastanak pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za djelatnost metalne industrije na kojem su usaglašeni tehnički aspekti i dinamika vođenja procesa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora UPFBiH. Također, na sastanku pregovaračkog tima Grupacije sačinjen je i prijedlog Protokol za vođenje pregovora kao i Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Incijativaza zaključivanje kolektivnog ugovora od strane Grupacije poslodavaca metalne industrije upućena je Sindikatu metalaca FBiH 06.03.2018. godine, sa pozivom da u dobroj vjeri i partnerskom odnosu pristupe pregovorima kako bi se potpisao novi granski kolektivni ugovor za djelatnost metala.

Predloženo je da se prvi sastanak pregovaračkih timova održi 14.03.2018. godine.