Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH uputila Gradskom vijeću i gradonačelnku set mjera za stabilizaciju privrede

Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH uputila Gradskom vijeću i gradonačelnku set mjera za stabilizaciju privrede
Većina kompanija u BiH suočilo se sa brojnim problemima i otežanim uslovima poslovanja izazvanim usljed pandemije Covida-19. Zabrana rada, smanjena potražnja roba, nedostatak repromaterijala, prekidi u lancima dostave, probelmi sa međunarodnim transportom roba zbog kojeg je došlo do smanjenog izvoza i uvoza, blokada inostranih uplata i mnogi drugi problemi su svakako doveli do nelikvidnosti firmi.

Poslovanje kompanija u proteklom periodu se odvijalo u izuzetno otežanim uslovima te je kod većine poslovnih subjekata došlo do velikih gubitaka u poslovanju i nemogućnosti naplate potraživanja.

Grupacija poslodavaca Unsko sanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH je, u cilju očuvanja radnih mjesta i ublažavanja negativnih posljedica na privredu, uputilo Gradskom vijeću Bihać i gradonačelniku Bihaća set mjera za stabilizaciju privrede:

1. Uputiti zahtjev bankama kod kojih je Grad Bihać trenutno kreditno zadužen za uvođenje moratorijuma na otplatu kredita na šest mjeseci

2. Da Grad Bihać podmiri sve svoje dospjele obaveze, jer bi se s tim povećala potrošnja ali i opća likvidnost

3. Da se građevinske dozvole i sve ostale dozvole i saglasnosti koje izdaje Grad Bihać za pravna lica i obrte rješavaju po posebnoj hitnoj proceduri u najkraćem mogućem roku, sa odgodom plaćanja obaveza za izdavanje do isteka vremena trajanja vanrednih mjera i 60 dana nakon toga

4. Da se rabalansom budžeta osigura deset posto budžetskih sredstava za ublažavanja negativnih posljedica na privredu uzrokovane uvođenjem vanrednih mjera

5. Oslobađanje obaveze plaćanja komunalne naknade na poslovne prostore za vrijeme trajanja prirodne nesreće/vanrednog stanja i 60 dana nakon toga

6. Oslobađanje obaveze plaćanja svih zakupnina prema Gradu Bihać za vrijeme trajanja prirodne nesreće/vanrednog stanja i 60 dana nakon toga za privrednike/obrtnike koji ne rade zbog poštivanja mjera zabrane uslijed prirodne nesreće/vanrednog stanja

7. Obustava svih izvršnih postupaka prisilne naplate za vrijeme trajanja prirodne nesreće/vanrednog stanja i 60 dana nakon toga, bilo da su pokrenuti od strane Grada Bihać ili javnih preduzeća i ustanova kojima je Grad Bihać osnivač

8. Ukidanje svih taksi/parafiskalnih nameta koji su u ingerenciji Grada Bihaća, u vremenu trajanja vanrednih mjera i 60 dana nakon toga

9. Oslobađanje obaveze plaćanja komunalne takse za isticanje firme i reklamu u vremenu trajanja vanrednih mjera i 60 dana nakon toga

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina u vremenu trajanja vanrednih mjera i 60 dana nakon toga

11. Oslobađanje obaveze plaćanja računa komunalnih usluga za vrijeme trajanja prirodne nesreće/vanrednog stanja i 60 dana nakon toga za privrednike/obrtnike koji ne rade zbog poštivanja mjera zabrane uslijed prirodne nesreće/vanrednog stanja