Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Analiza uticaja novih cijena na troškove električne energije malih industrijskih preduzeća

Analiza uticaja novih cijena na troškove električne energije malih industrijskih preduzeća

Na osnovu zaključka Upravnog odbora Udruženje poslodavaca FBiH je u saradnji sa ASA Energijom napravilo analizu uticaja novih cijena na troškove električne energije malih industrijskih preduzeća u kojoj se na konkretnim primjerima pojašnjava na koga se odnosi povećanje električne nergije i koliki je stvarni uticaj novih cijena u poređenju sa dosadašnjim cijenama.

Na koga se odnosi Odluka o novim cijenama električne energije

Odluka se odnosi na kupce koji imaju pravo na „univerzalnu uslugu" tj. na kupce kojima se „garantuje priključak i snabdijevanje po razumnim, jednostavno i lako usporedivim i transparentnim cijenama" (kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci) na području gdje uslugu vrši Elektroprivreda BiH.

Najjednostavnije rečeno, ovo su svi kupci na niskom naponu (kupci koji nemaju svoju trafo stanicu).

Ko i kako je promjenio cijene električne cijene

Elektroprivreda BiH, kao Javni snabdjevač, je dostavila zahtjev za nove cijene FERK-u na odobrenje. FERK je provjerio da li je sve u skladu sa propisanom metodologijom i nakon provedene procedure odobrio prijedlog novih cijena. Cijene na području djelovanja JP EP HZHB se ne mijenjaju.

Treba napomenuti da je Elektroprivreda BiH slala zahtjev za nove cijene i u decembru 2017. godine za promjenu od 01.01.2018. godine ali je taj zahtjev FERK odbio.

Od kada se primjenjuju nove cijene

Nove cijene će se primjenjivati od 01.04.2018. godine tj. aprilski račun za električnu energiju će biti po novim cijenama.

Koliko je promijenjena cijena električne energije i šta je promijenjeno

Što se tiče pravnih lica iz ove kategorije kupaca, prema zvaničnom prijedlogu EP BiH i javnom saopštenju:

  • kupcima „ostala potrošnja I tarifna grupa" (kupci koji nemaju svoju trafo stanicu a mjeri im se i obračunava vršna snaga) cijena se povećava za 3,6% (ovo je ukupno prosječno povećanje za cijelu kategoriju kupaca)
  • kupcima „ostala potrošnja II tarifna grupa" (kupci kojima se ne mjeri snaga: kafići, frizerski saloni, prodavaonice, saloni, biroi...) cijena se smanjuje za 0,7% (prosječno smanjenje za cijelu kategoriju kupaca)
  • Promijenjena je samo cijena energije, dok je cijena mrežarine ostala ista!

Šta to znači za konkretne kupce

U kratkoj analizi je obrađen uticaj promjene cijena na kategoriju „ostala potrošnja I tarifna grupa" (kupci koji nemaju svoju trafo stanicu a mjeri im se i obračunava vršna snaga) kako bi se što jasnije vidio utjecaj novih cijena na pojedine kupce (proizvođače, mala industrijska preduzeća). Prosječno povećanje iz saopštenja Elektroprivrede je „sintetičko" u kojem su sve vrste i tipovi kupaca. Međutim, ako se pogledaju konkretni kupci to izgleda drugačije.

Razmotrena su četri tipa kupaca prema načinu potrošnje, odnosno odvijanja proizvodnog procesa, jer je to glavni faktor koji utiče na prosječnu jediničnu cijenu električne energije. Analizirani su sljedeći tipovi kupaca:

- koji rade tri smjene (tip A)

- koji rade dvije smjene radnim danima i subotom (tip B)

- koji rade samo prvu smjenu radnim danima i subotom (tip C)

- koji rade samo prvu smjenu radnim danima (tip D)

 

Urađen je proračun prema trenutnim cijenama i novim cijenama i promjene prosječne cijene su sljedeće:

 

 

Generalno je promijenjena struktura tarifa tako da će kupcima koji imaju veću potrošnju električne energije (rad u dvije ili tri smjene) prosječno povećanje biti preko 10% u odnosnu na trenutne cijene, dok kupcima koji rade jednu smjenu ili rade povremeno prosječna jedinična cijena će biti manja ili ista.

Kako izgleda detaljna struktura cijene električne energije

Svaki kupac plaća električnu energiju prema sljedećoj strukturi:

  • električna energija
  • mrežarina
  • naknade za proizvođače iz obnovljivih izvora energije

Iz proračuna se jasno vidi da će za kupce koji značajno koriste svoje proizvodne kapacitete doći do povećanja ukupne cijene, odnosno ukupnih troškova električne energije za cca 8-12% u odnosu na dosadašnje cijene. Skrećemo pažnju da je cijena mrežarine ostala ista, dok je cijena same energije (proizvodnja i nabavka) porasla za 15-25% u odnosu na dosadašnje cijene u zavisnosti od tipa kupca.

Šta kupci mogu uraditi da smanje troškove električne energije

U cilju smanjenja troškova kupci mogu uraditi sljedeće:

  • Povećati iskorištenje vlastitih proizvodnih kapaciteta (smanjenje vršne snage, povećanje vremena korištenja..) jer je ukupna prosječna jedinična cijena značajno niža što je veće vrijeme korištenja.
  • Pokušati pronaći novog snabdjevača električne energije na tržištu koji može ponuditi nižu cijenu električne energije i/ili bolje uslove od univerzalne usluge.
  • Organizovano učestvovati u javnim raspravama regulatornih komisija (DERK, FERK) i pravovremeno i argumentovano se boriti za svoja prava.