Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

V redovna izborna skupština Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo


  Petak, Septembar 09. 2022

  14:00 h


V redovna izborna skupština Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održat će se 09.09.2022. godine (petak), sa početkom u 14:00 sati, u Hotelu Bosnia. 
 
DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije (2 člana), zapisničara i ovjerivača zapisnika (2 člana);
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV Skupštine Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo;
3. Razmatranje i usvajanje:
   a)    Izvještaja o radu Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za period 2018-2021. godina (izvjestilac: Safudin Čengić - predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo)
   b)    Finansijskog izvještaja Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za period 2018-2021. godina (izvjestilac: Safudin Čegić - predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo)
  c)    Izvještaja delegacije Ekonomsko - socijalnog vijeća Kantona Sarajevo za period 2018 -2021. godina (izvjestilac: Enver Malagić - član Ekonomsko - socijalnog vijeća Kantona Sarajevo)
  d)    Finansijskog plana Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za 2018-2021. godinu (izvjestilac: Suhad Ećo - član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo)
  e)    Prijedloga Programa rada Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za period 2022/2023. godina (izvjestilac: Suhad Ećo - član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo)
4. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo;
6. Donošenje Odluka o razrješenju organa zbog isteka mandata:
  a)    Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja poslodavaca KS
  b)    Članova Upravnog odbora UP KS
  c)    Lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Udruženja poslodavaca KS
  d)    Delegacije poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo
7. Izbor i imenovanje članova organa Udruženja poslodavaca KS:
  a)    Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja poslodavaca KS
  b)    Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
  c)    Lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Udruženja poslodavaca KS
  d)    Delegacije poslodavaca u Ekonomsko - socijalnom vijeću Kantona Sarajevo
8. Izbor i imenovanje:
  a)    15 delegata za XIX redovnu izbornu Skupštinu UPFBiH
  b)    6 kandidata za članove Upravnog odbora UPFBiH
  c)    kandidata za Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH.
9. Tekuća pitanja.

Arhiva