Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPUFBiH uputilo primjedbe u formi amandmana na Prijedlog zakon o porezu na dohodak i Prijedlog zakon o doprinosima

UPUFBiH uputilo primjedbe u formi amandmana na Prijedlog zakon o porezu na dohodak i Prijedlog zakon o doprinosima
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je predsjedavajućem i zastupnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH primjedbe Udruženja u formi amandmana na Prijedlog zakon o porezu na dohodak i Prijedlog zakon o doprinosima.

U primjedbama na Prijedlog zakon o porezu na dohodak, Udruženje poslodavaca FBiH između ostalog, predlaže da se propiše da se dividenda oporezuje sa stopom od deset posto u momentu isplate, a nikako višom stopom, koja onda narušava mogućnost domaće akumulacije kapitala u odnosu na inostranu koja je u pravilu oporeziva sa pet posto. Osim toga, ako je pravno lice već platilo porez na dobit u FBiH u iznosu od deset posto onda je dodatna stopa poreza na dohodak od ulaganja od kapitala po osnovu dividendi od još dodatnih maksimalnih deset posto na isti izvor dohotka dovoljna.

Predložena visoka stopa je diskriminatorna prema domaćim vlasnicima kapitala u odnosu na inostrane ulagače u FBiH koji u većini slučajeva plaćaju niže stope na isplatu dividende ako uzmemo u obzir stope prema kojima se oporezuje dividenda iz više od 40 sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je BiH potpisala sa državama širom svijeta. Stopa prema kojoj se oporezuje dividenda za ino ulagače u pravilu iznosi pet posto, u rijetkim slučajevima deset, pa pretpostavimo sljedeću situaciju: kompanija sa sjedištem u FBiH sa djelimičnim austrijskim vlasništvom isplaćuje dividendu domaćem licu i stranom licu. Prihod od dividende domaćeg lica će izvjesno biti oporezovano stopom od 20 posto, a strano lice stopom od pet posto. Domaće lice je više oporezovano što umanjuje njegovu mogućnost akumulacije kapitala u odnosu na strano lice koje ostvaruje dohodak u FBiH, plaća nižu stopu poreza po osnovu isplate dividende i više akumulira kapital van granica (F)BiH. Stranom licu se na ovaj način daje prednost kod daljeg ulaganja i u (F)BiH što je diskriminatorno.

Akumulacija kapitala je veoma bitna jer akumulacijom domaćeg kapitala države postaju manje osjetljive na međunarodne tokove kapitala, a time i globalne finansijske i ekonomske krize koje su nemonovne u doba neizvjesnosti u kojem živimo.

Dalje, potpuno je neopravdano da predmet oporezivanja bude kamata na oročenu ili rentnu štednju, jer se takvim zakonskim rješenjem ne podstiče štednja. Veća štednja u jednoj državi znači i veću kupovnu moć, što je bogatstvo veće tim je veća i potrošnja, što ujedno znači i veće punjenje budžetskih i vanbudžetskih fondova.

U primjedbama na Prijedlog zakon o doprinosima, Udruženje poslodavaca FBiH između ostalog traži smanjenje doprinosa. Adekvatno smanjenje stopa doprinosa, naročito kod malih i srednjih preduzeća, može pokrenuti novo zapošljavanje i time stvoriti pretpostavku za smanjenje nezaposlenosti u BiH. U tom kontekstu potrebno je nivo opterećenja poslodavaca svesti bar na prosjek zemalja u regiji.

Prijedloge Udruženja možete pogledati u nastavku:
Amandmani UPFBiH na Prijedlog zakon o porezu na dohodak
Amandmani UPFBiH na Prijedlog zakon o doprinosima