Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži smanjenje iznosa cestarine za najmanje 15 posto

UPFBiH traži smanjenje iznosa cestarine za najmanje 15 posto
Udruženje poslodavaca FBiH je Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH dostavilo primjedbe i sugestije na tekst prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1. Analizirajući Uredbu, Udruženje je zaključilo da je neophodno mijenjati određene odrebe, a ne samo dodati nove dionice, kako je trenutno predloženo Uredbom.

S tim u vezim, Udruženje traži da se u pomenutoj uredbi ispravno primjeniti princip određivanja cijene cestarine za klase vozila koji se se utvrđuje kao K1:K2:K3:K4=1:2:3:4, jer se analizom došlo do zaključka da odstupilo od člana 6. Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH te da se nije ispravno primjenila trenutno važeća formula za izračun cijene cestarine po kategorijama vozila.

Nadalje, traži se smanjenje iznosa cestarine za najmanje 15 posto. Uporednopravna analiza zakonodavstava zemalja iz okruženja pokazuje da je u Federaciji BiH cestarina znatno skuplja nego u zemljama okruženja i zemljama EU. U BiH, pored obaveze plaćanja cestarine, prema Zakonu o akcizama postoji obaveza plaćanja akcize na naftne derivate plus obaveza plaćanja putarine kao vrste indirektnog poreza u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva. Također, svaki vozač prilikom registracije motornog vozila dužan je da plati tzv. „putarinu", koja u zavisnosti od snage vozila iznosi od 25 do 250 KM. I pored svih navedenih plaćanja čija sredstva bi se namjenski trebala trošiti za autoceste i puteve, u BiH trenutno imamo samo 208 km autoputa, od čega je u FBiH 102 km, a kvaliteta cesta je jako loša.

Smanjenje cijena cestarine ujedno će značiti i povećanje prihoda, jer će doći do povećanja prometa na autocestam, a povećala bi se konkurentnost privrednika, jer su privrednici u FBiH u znatno nepovoljnijem položaju od privrednika iz država iz regiona i država EU.

Ukoliko se ne prihvati prijedlog Udruženja za smanjenje cestarine, Udruženje zahtjeva od Ministarstva da uputi Autoceste Federacije BiH da u skladu sa članom 6. Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 donesu Odluku o smanjenju naknade za korištenje autoceste za 15%, jer trenutne okolnosti u FBiH izazvane pojavom korona virusa i cjelokupna situacija u FBiH u potpunosti to opravdavaju.

Također, Udruženje je tražilo i sastanak sa direktorom JP Autoceta FBiH na kojem bi se razgovaralo o pomenutoj incijativi.