Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži pomjeranje roka za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

UPFBiH traži pomjeranje roka za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu
S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju izazvanu širenjem koronavirusa zbog koje mnogi odsustvuju sa poslova, poslodavci se nalaze u vrlo složenoj situaciji gdje je teško održati normalne procese rada i ispoštovati rokove. S tim u vezi, Udruženje poslodavaca FBiH obratilo se Poreznoj upravi FBiH s molbom da se omogući pomjeranje roka za prijavu poreza na dobit za 2020. godinu sa 31. marta 2021. godine na 30. april 2021. godine.

Porezna uprava produžila je rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih osoba u Federaciji BiH za 2020. godinu sa 31. marta na 30. april 2021. godine, te Udruženje predlaži da se po istom principu produži i rok za podnošenje prijave poreza na dobit.

Udruženje je stava da ovaj prijedlog neće imati negativne posljedice, niti će se usvajanjem istog narušiti naplata poreza, a poreskim obaveznicima bi se umnogome olakšalo u ionako otežanim uslovima poslovanja.
 
 Porezna uprava je zahtjev Udruženja dostavila Ministarstvu finansija FBiH.