Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži donošenje odluke o izuzimanju preparata od primjene kontrolnih mjera

UPFBiH traži donošenje odluke o  izuzimanju preparata od primjene kontrolnih mjera
Udruženju poslodavaca FBiH obratio se veći broj članica sa problemom s kojim se susreću pri uvozu roba koje u svom sastavu imaju jako mali postotak nekih od prekursora koji se nalaze na popisu kontroliranih prekursora (Tablica IV), objavljene u Službenom glasniku BiH 08/06 i 103/08. Da bi uvezli navedene robe moraju pribaviti dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Količina prekursora je takva da ne postoji opasnost za zloupotrebu, niti se oni mogu izdvojiti opštedostupnim sredstvima i na ekonomično isplativ način kako bi se zloupotrijebili i nedozvoljeno koristili.

Stoga je Udruženje poslodavaca FBiH uputilo predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji zahtjev, a na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (Službeni glasnik BiH broj 8/06), za donošenje odluke o izuzimanju određenih preparata koji u svom sastavu, između ostalog, sadrže supstance razvrstane u tabelu IV (prekursore) od primjene kontrolnih mjera propisanih Zakonom.

Odluka bi, između ostalog, obavezno trebala da sadrži:
- Razrjeđivač, nitro, akrilni, bazni - 381400900000
- Pasta za pigmentiranje boja - 320820900000
- Epoksidne temeljne i završne boje - 320890910000
- Temeljne boje sa udjelom cinka - 320890910000.

Član 23. stav 1. Zakona propisuje izuzetak za ovakve slučajeve, odnosno propisuje da se preparat koji sadrži supstance razvrstane u tabele II, III i IV, sastavljen tako da nema opasnosti od zloupotrebe ili je ona zanemariva, a iz kojeg se supstanca ne može odvojiti opštedostupnim sredstvima u količini koja bi se mogla zloupotrijebiti ili nedozvoljeno koristiti, može izuzeti od određenih kontrolnih mjera predviđenih ovim zakonom. Odluku o tome donosi Vijeće ministara.

Donošenje ove odluke pomoći će se privredi, ali i olakšati nadležnim organima jer neće morati da obavljaju mnoge administrativne poslove koji su potrebni da bi se u ovakvim slučajevima dobila dozvola Ministarstva, te će se rasteretiti carinske ispostave.