Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži da se za utvrđivanje pada prometa izuzme promet po osnovu prodaje sopstvene imovine

UPFBiH traži da se za utvrđivanje pada prometa izuzme promet po osnovu prodaje sopstvene imovine
Zbog problema utvrđivanja pada prometa od 20 posto radi ostvarivanja prava na subvencioniranje doprinosa koje je propisano Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, Udruženju poslodavaca FBiH obratio se veći broj članica.

Naime, da bi održale likvidnost, sačuvale radna mjesta i isplatile plaću radnicima, poreze i doprinose veći broj kompanija je prodao ili želi da proda svoju imovinu.

Budući da prema Zakonu o fiskalnim sistemima postoji obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa usluga i roba preko fiskalnih uređaja, te je ujedno i prodaja sopstvene imovine registrovana kao promet preko fiskalnih sistema. Zbog toga je kod pojedinih poslovnih subjekata iskrivljena slika o stvarnom padu prometa i oni ne mogu da iskažu uvjetovani pad prometa od 20 posto, a na prodaju sopstvene imovine bili su prinuđeni kako bi isplatili plaće radnicima i sačuvali radna mjesta. Ukoliko ne iskažu pad prometa kompanije neće moći ostvariti pravo na subvencije, što ujedno znači da neće biti motivisane za preduzimanje mjera kojima bi se očuvala radna mjesta.

Prema članu 4. stav 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

Shodno navedenom, Udruženje poslodavaca FBiH je uputila je dopis Ministarstvu finansija FBiH u kojem se traži da Ministarstvo izda uputu Poreznoj upravi FBiH da se prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za subvencioniranje doprinosa, iz ukupno evidentiranog prometa putem fiskalnih sistema, izuzima promet po osnovu prodaje sopstvene (pokretne i nepokretne) imovine, budući da se u tom slučaju se ne radi o prometu od obavljanja registrovane privredne djelatnosti.