Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži da se prije usvajanja konačnih tekstova zakona i podzakonskih akata od značaja za privredu, isti razmatraju na ESV-u

UPFBiH traži da se prije usvajanja konačnih tekstova zakona i podzakonskih akata od značaja za privredu, isti razmatraju na ESV-u
Udruženje poslodavaca u FBiH uputilo je predsjedniku Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH Edhemu Biberu dopis u kojem se traži da se prije utvrđivanja i usvajanja konačnih tekstova zakona i podzakonskih akata koji su od značaja za privredu isti razmatraju na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Naime, prema odredbama Sporazuma o osnivanju Ekonomsko - socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, ESV kao najviše tripartitno tijelo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine razmatra nacrte zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz djelokruga svog rada i svoja mišljenja o tim dokumentima dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Obzirom da se na taj način može doprinijeti poboljšanju tekstova zakona i podzakonskih akata, neophodno je da se pri realizaciji zakona, podzakonskih akata, programa i dr. dokumenata osigura dosljedna primjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko - socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.