Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH počinje sa realizacijom projekta "Poslovanje bez korupcije"

UPFBiH počinje sa realizacijom projekta
Udruženju poslodavaca FBiH, potpisivanjem Ugovora sa Centrima civilnih inicijativa, odobren je projekat "Poslovanje bez korupcije" koji se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije", a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Korupcija sputava privredni razvoj, podriva socijalnu stabilnost i nespojiva je sa pravnom državom jer razara povjerenje u javne institucije, podriva slobodno tržište, odbija investitore stvarajući nelojalnu konkurenciju i monopole. Problem korupcije postoji od zavšetka rata u BiH i od tada nisu poduzete efikasne mjere na suzbijanju korupcije među poslodavcima. Vlast nacionalno podijeljena, ne samo da nije spremna da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem, nego njeni pojedini zvaničnici tolerišu, prikrivaju i podstiču korupciju, sve pod plaštom zaštite nacionalnog interesa. Kreiraju i usvajaju propise koji podstiču korupciju, te sprječavaju njihovu izmjenu.  

Cilj projekta "Poslovanje bez korupcije" je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu, kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavljanje web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć, pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima, te javnu kampanju kojom će se, na osnovu prijava koruptivnih radnji s kojima se poslodavci susreću, vršiti javni pritisak na rješavanje prijavljenih slučajeva korupcije i pozvati na odgovornost institucije i pojedince odgovorne za rješavanje konkretnog problema.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su:

• Usvajanje novih i unapređenje postojećih zakona koji uređuju oblast borbe protiv korupcije;
• Smanjenje mogućnosti za korumpiranje inspekcijskih organa i ostalih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti;
• Održavanje tematske sjednice Parlamenta FBiH, tematske sjednice Vlade FBiH i tematske sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH na temu borbe protiv korupcije;
• Kreiranje web platforme „Poslovanje bez korupcije" putem koje će korisnici imati mogućnost anonomne prijave korupcije, te koja će obezvbijediti pružanje pravne pomoći članstvu u vezi s korupcijom, pregled svih propisa koji se odnose na korupciju, bazu podataka, edukativne materijale i mogućnost interne komunikacije članova;
• Uspostava Centralnog registra grantova, poticaja i povoljnih kredita;
• Uspostava Centralnog registra vlasnika kapitala;
• Formiranje savjetodavnog tijela za borbu protiv korupcije sastavljenog od predstavnika poslodavaca, nadležnih državnih institucija, inspekcijskih organa, akademske zajednice i nevladnih organizacija.

Predviđeno vrijeme završetka projekta je kraj februara 2022. godine.