Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i UIO razgovarali o Uputstvu o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

UPFBiH i UIO razgovarali o Uputstvu o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
Na incijativu Udruženja poslodavaca FBiH 27. novembra 2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci održan je sastanak predstavnika UPFBIH i UIO u vezi sa Nacrtom uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

Sastanku su prisustvovali direktor UIO Miro Džakula, pomoćnik direktora UIO Sektora za poreze Sedin Mešinović, šefica Odsjeka za obradu poreskih prijava i koordinator Radne grupe za  izradu predmetnog podzakonskog akta UIO Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava UIO Vinko Skoko, te sekretar Udruženja poslodavaca FBiH Mersiha Jusić, predsjednica Ekonomskog Savjeta UPFBiH Mubera Brković, član Ekonomskog savjeta UPFBiH Sadeta Abduzaimović-Filipović i član UPFBiH Bahra Huseinbegović.

Direktor UIO Miro Džakula je istakao da ovakav vid saradnje između poslovne zajednice i Uprave za indirektno oporezivanje mora postati praksa kako bi se poboljšao poslovni ambijent i imajući u vidu da UIO želi stvarati bolje uslove za poslovanje kao i smanjiti sivu ekonomiju i utaju poreza.

Džakula smatra da UIO i UPFBiH mogu zajedno raditi na zakonima kao što su Zakon o PDV-u, Zakon o akcizama, Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja i dr, te da je logično da se ove dvije organizacije neće uvijek složiti o svakom članku zakona ali da primarni cilj treba biti sprječavanje utaje poreza.

Glavna tema sastanka je bio Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koje je u proceduri objavljivanja te su predstavnici UIO predstavili zakonski osnov za donošenje Uputstva, njegovu svrhu, te pojasnili odredbe svakog člana pojedinačno. Također su predstavili način elektronskog podnošenja evidencija o nabavkama i isporukama na testnoj platformi te razjasniti sve eventualne dileme.
Udruženje poslodavaca je podržalo donošenje navedenog uputstva kojima se nastoji olakšati komunikacija između UIO i poreznih obveznika kao i olakšati poslovanje i smanjiti kontrole UIO, te je Udruženje odustalo od svojih primjedbi na Uputstvo imajući u vidu da su na sastanku dobili sve potrebne odgovore u pogledu nejasnoća u primjeni Uputstva.

Na sastanku je napomenuto da su sve eventualne nejasnoće i odgovori na pitanja sadržani u Tehničkom uputstvu, također prezentovanog na sastanku, a koje će zajedno sa Uputstvom biti objavljeno u Službenom glasniku BiH.
Nakon objavljivanja Uputstva, dostavljanje knjigovodstvenih evidencija u prvoj godini bit će dobrovoljno, a nakon toga, od 2021. godine, elektronsko dostavljanje će biti obavezno.
Na sastanku su, također, predstavnici Udruženja upoznali direktora UIO sa inicijativom koje je Udruženje uputilo, a vezano za izmjenu Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u te ukazali na probleme sa kojima se poslodavci susreću kada su u pitanju propisi iz oblasti carinske politike.