Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

U Zakonu o računovodstvu i reviziji djelomično usvojeni i amandmani UPFBiH

U Zakonu o računovodstvu i reviziji djelomično usvojeni i amandmani UPFBiH
Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je novi zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja revizije i računovodstva, a što je jedan od ciljeva Ekonomske politike Federacije BiH.

Cilj novog Zakona o računovodstvu i reviziji je podizanje kvalitete financijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduvjeta za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

U Zakonu su djelomično usvojeni i amandmani Udruženja poslodavaca FBiH, a koji se odnose na potpisivanje knjigovodstvenih isprava. Usvojen je amandman koji definiše da se "Izuzetno kod povezanih pravnih lica, vođenje poslovnih knjiga, pravno lice može povjeriti ugovorom, uz određenu naknadu, drugom povezanom pravnom licu (matici) koje ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i efikasno obavljanje tih usluga, te ima zaposlena kvalificirana lica koja su odgovorna za vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja i koja ispunjavaju i druge uslove utvrđene ovim zakonom i općim aktom pravnog lica". Također, usvojeni su i amandmani koji definišu ograničenja i broj revizora koji mora imati društvo za reviziju.

Udruženje poslodavaca insistiralo je i na ukidanju trajanja licenci za obavljanje revizije od tri godine, te je ovaj amandmam prihvaćen. U cilju smanjenja procedura olakšavanja rada revizora ukida se izdavanje licence na određeni rok od tr godine i obaveza podnošenja zahtjeva za produženje iste nakon isteka tri godine, ali se propisuje i u kojim slučajevima se može oduzeti licenca. Zakon predviđa da se licenca oduzima u slučaju grubog kršenja ugleda revizora ili revizorske kuće.

Udruženje je predložilo i amandman "obaveznoj reviziji iz prethodnog stava ne podliježu finansijski izvještaji i konsolidirani finansijski izvještaji pravnih lica u kojima je jedan vlasnik ukoliko to on izričito ne zahtjeva", međutim, ovaj amandman nije prihvaćen. Budući da je osnovna svrha revizije zaštita vlasnika kapitala, a potom i zaštita potencijalnih investitora, kreditora i poslovnih partnera, postavlja se pitanje da li je usvojeno rješenje u javnom interesu. Udruženje smatra da ne postoji javni interes da se vrši obavezna revizijima u kompanijama sa malim brojem vlasnika, gdje je u većini slučajeva vlasnik i direktor kompanije, sa relativno malim brojem zaposlenih i malim prometom.

Udruženje će nastaviti svoje aktivnosti na unapređenju zakosnkih rješenja, a kako bi se olakšao poslovni ambijenti.

Da bi novi Zakon o računovodstvu i reviziji stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.