Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Svjetska banka „Projekat za oporavak i podršku firmama u Bosni i Hercegovini“ – Poziv za dostavljanje primjedbi i komentara

Svjetska banka „Projekat za oporavak i podršku firmama u Bosni i Hercegovini“ – Poziv za dostavljanje primjedbi i komentara
U toku su aktivnosti vezane za „Projekat za oporavak i podršku firmama u Bosni i Hercegovini" koji se realizuje putem kreditnog angažmana Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, s ciljem da podrži oporavak privatnih firmi koje su pogođene ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kroz poboljšavanje pristupa dugoročnijem finasniranju za mikro, mala i srednja preduzeća i konsolidovane programe javne podrške usmjerene na firme.

Projekat će se sastojati od tri komponente:

  • Komponenta 1 – Kreditna linija za mikro, mala i srednja preduzeća namijenjena za pružanje supsidijarnog finansiranja za izabrane finansijske institucije koje će osigarati pod-zajmove za prihvatljive korisnike mikro, mala i srednja preduzeća.
  • Komponenta 2 – Jačanje institucionalnog okvira i okvira programa kao podrška oporavku firmi preko uslova zasnovanih na učinku gdje se osigurava finansiranje programa za podršku Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.
  • Komponenta 3 – Upravljanje projektom finansiranje troškova operativnog upravljanja Projektom.

Glavni korisnici Projekta će biti:

  • mikro, mala i srednja preduzeća pogođena uticajem pandemije COVID 19, koja bilježe pad bruto prometa  od najmanje 20 procenata u drugom tromjesečju 2020. godine u poređenju sa drugim tromjesečjem 2019. godine,
  • nedovoljno opslužena mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno preduzeća koja su inkluzivna za žene, mlada preduzeća i preduzeća u nerazvijenim područjima.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine je učesnica u navedenom Projektu kao jedinica za implementaciju za Federaciju Bosne i Hercegovine, dok je Investiciono Razvojna banka Republike Srpske jedinica za implementaciju Projekta za Republiku Srpsku. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 56 miliona EUR, a sredstva će biti raspoređena između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

U skladu sa smjernicama Svjetske banke, a u cilju pripreme „Projekta za oporavak i podršku firmi u Bosni i Hercegovini", potrebno je usvojiti dokumente koji se odnose na zaštitu životne sredine i socijalna pitanja i isti trebaju proći proces javnih konsultacija, kako bi se komentari javnosti uzeli u obzir prilikom izrade konačnih dokumenata.

Ovim putem molimo sve zainteresovane strane da svoje komentare na dolje objavljene dokumente dostave na mail adresu lejla.kapur@rbfbih.ba ili putem pošte na adresu: Razvojna banka Federacije BiH, Igmanska br.1 71000 Sarajevo, na pažnju Lejle Kapur.

Plan angažovanja sudionika
Predložak i okvir sistema upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima za institucije sudionice
Nacrt Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja