Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Većina prijedloga UPFBiH inkorporirani u usvojenu Strategiju razvoja FBiH 2021.-2027.

Većina prijedloga UPFBiH inkorporirani u usvojenu Strategiju razvoja FBiH 2021.-2027.
Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj 18. februara 2021. godine u Sarajevu, usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. kojom su definirani srednjoročni i dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja FBiH, te će ista biti proslijeđena na dalje usvajanje u oba doma Parlamenta FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH bilo je aktivno uključeno u izradi Strategije. Predstavnici Udruženja bili su imenovani u Koordinacioni odbor za izradu Strategije, te u tematske grupe za izradu iste.

Vizija UPFBiH, koja je predložena da se inkorporira u Razvojnu strategiju FBiH 2021-2027., jeste da BiH bude među 20 najstimulativnijih zemalja za investiranje u Europi, zemlja vladavine i prava jednakih mogućnosti za sve njene građane, s razvijenom i održivom infrastrukturom, energetski međunarodno integrirana, gdje se na efikasan način koriste prirodni i drugi resursi, unaprjeđuje okoliš  i njeguje bogatstvo različitosti. Udruženje poslodavaca Federacije BiH je sačinilo prijedlog mjera i aktivnosti koje će doprinijeti efikasnoj realizaciji strateških ciljeva pametnog ekonomskog i društvenog razvoja, održivog infrastrukturnog razvoja i dobre i inkluzivne uprave. Ovi prijedlozi su u velikoj većini prihvaćeni i inkorporirani u usvojeni i na taj način u mnogome unaprijedili usvojenu Strategiju.
 
Strategija je integriran, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Ona je osnov za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave.
 
Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta je definisano 78 mjera za implementaciju.
 
Prvi cilj naveden ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.
 
Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje).