Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

U prostorijama kompanije dm drogerie markt 26. juna 2018. godine održana je IV redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

Na sjednici se raspravljalo o radnom materijalu Zakona o dualnom obrazovanju, Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te o inicijativama Udruženja poslodavaca FBiH u proteklom periodu.

Članovi Upravnog odbora imali su primjedbe na radni materijal Zakona o dualnom obrazovanju, a koje su se većinom odnosile na član 34. i 35., odnosno na materijalno i finansijsko obezbjeđenje učenika, te na članove 31. i 32, odnosno odredbe koje definišu licence za mentore, kao i na član 15. u kojem se govori o formama ugovora između poslodavaca i škola. Poslodavci su stava da je ove odredbe potrebno jasnije definisati, te uključiti i druge načine (izvore) finansiranja učenika.

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo će pripremiti primjedbe i sugestije na radni materijal Zakona o dualnom obrazovanju u kojem će tražiti izmjene određenih članova i preciznije definisanje nejasnih odredbi, te će iste biti dostavljene nadležnom ministarstvu.

Nadalje, jedna od tačaka dnevnog reda je bila i informacija o inicijativama Udruženja poslodavaca FBiH koje su upućene Vijeću ministara BiH i domovima Parlamenta FBiH, a sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo podržali su rad i aktivnosti federalnog Udruženja kada su ovakvi zahtjevi u pitanju.

Pod tačkom razno, članovima UO je prezentovana informacija o formiranoj radnoj grupi u sklopu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, a koja će raditi na regulisanju odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Udruženje poslodavaca KS je u grupu

Na sjednici se pod tačkom tekuća pitanja govorilo o tek formiranoj Radnoj grupi u sklopu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, a koja radi na regulisanju odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Udruženje poslodavaca KS je u ovu grupu imenovalo dva predstavnika koja će nastojati uticati na promjenu trenutnog cjenovnika usluga za odvoz otpada i uspostavi što kvalitetniji rad ovih službi.