Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a FBiH


  Srijeda, Mart 31. 2021

  13:00 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine održat će se putem Zoom aplikacije 31.03.2021. godine  sa početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6.(126.) sjednice ESV-a;
2. Simulacija uticaja Prijedloga zakona o doprinosima i Prijedloga zakona o porezu na dohodak na minimalnu plaću i ostale plaće;
3. Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca;
4. Informacija delegacije sindikata i poslodavaca o Prednacrtu zakona o vijeću zaposlenika;
5. Pravilnici iz oblasti Zaštite na radu:
    a) Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, o sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita,
    b) Pravilnik o sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu,
    c) Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca,
6. Izvještaji:
    a) Izvještaj o radu ESV-a za 2020. godinu i realizacija zaključaka ESV-a;
    b) Usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju ESV-a za 2020. godinu:
7. Razno.

Arhiva