Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH


  Četvrtak, August 17. 2017

  15:00 h


DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa redovne 17. (118.) i VII vanredne sjednice ESV-a
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća
  3. Amandmani UPFBiH na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
  4. Informacija SSSBiH o kolektivnim ugovorima
  5. Razno

Arhiva